Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ52 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.
Υ52 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.

Υ52 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.

2. Παράβολο χαρτοσήμου

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α'.

4. Δυο φωτογραφίες

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

7. Για τους oμoγενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Για τους αλλοδαπούς επιπλέον , πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών,  πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ο..Κ.

8. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την ασφάλιση του μαθητευομένου κατά την διάρκεια της πρακτικής

άσκησης.

9. Βεβαίωση επιτυχίας από την εξεταστική επιτροπή.

 

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

1. Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικότητας" Βοηθού Οδοντιατρείου" ή ισότιμο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας

τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο .

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκήσαντα

τον υποψήφιο, Οδοντίατρο, στην οποία βεβαιώνεται η ευδόκιμη πραγματοποίηση της άσκησης.

3. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας για την πραγματοποίηση της άσκησης.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ52 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. Υ52 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο