Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ58 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.
Υ58 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.

Υ58 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Για πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων)

1. Αντίγραφο πτυχίου.

2. Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Τέλος χαρτοσήμου

4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

5. Παράβολο δημόσιου ταμείου.

6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Εξωτερικού - μη κράτη μέλη της Ε.Ε.)

1. Τέλος χαρτοσήμου

2. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

3. Για τους ομογενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Για τους αλλοδαπούς επιπλέον , πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών, πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.

4. Πιστοποιητικό διετούς ασκήσεως σε Φαρμακείο της ημεδαπής ( κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών ή μετά την περάτωση των σπουδών) ή της αλλοδαπής στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικώς ο χρόνος άσκησης, θα φέρει  υπογραφή του ασκήσαντος Φαρμακοποιού,  θεωρημένη από τον Πρόεδρο του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της οικείας Νομαρχίας και του Έλληνα Προξένου σε επίσημη μετάφραση . ( Εάν η άσκηση πραγματοποιηθεί  στην ημεδαπή ισχύουν ότι και για τους Φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων δηλ. Ένορκες βεβαιώσεις και το τετράδιο.)

5. Αντίγραφο πτυχίου της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση (Πιστοποιητικό από το ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του προς τα πτυχία των φαρμακευτικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων).

6. Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06).

8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Εξωτερικού - σε κράτη μέλη της Ε.Ε.)

1. Δυο φωτογραφίες πρόσφατες

2. Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος φαρμακευτικής από εκείνους που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 213/03 για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στο κράτος καταγωγής ή προέλευσης (με επίσημη μετάφραση).

3. Αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση.

4. Πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους για την απόκτηση διπλώματος, πιστοποιητικού  ή άλλου τίτλου φαρμακευτικής για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος (άρθρα 3, 4 και 5 του Π.Δ. υπ. αριθμ. 213 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού».

5. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

6. Βεβαίωση ήθους και εντιμότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης για την είσοδο στο φαρμακευτικό επάγγελμα και την έναρξη άσκησης αυτού ή απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει τούτου ισοδύναμο έγγραφο που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης (Δεν ισχύουν εάν υποβληθούν μετά πάροδο τριών μηνών από την έκδοσή τους.

7. ’δεια διαμονής

8. Τέλος χαρτοσήμου

9. Παράβολο δημοσίου


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ58 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ. Υ58 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο