Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ59 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
Υ59 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Υ59 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Παράβολο χαρτοσήμου

2. Δυο φωτογραφίες

3. Γραμμάτιο είσπραξης  Ν.Α.

4. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

5. Αντίγραφο πτυχίου (προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού προερχόμενους από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ πρωτότυπη, καθώς και πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση ).

Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. που έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο μετά την 1-1-1981 απαιτείται: αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από την χώρα που τελείωσαν, πιστοποιητικό άσκησης κρατικών εξετάσεων κ.τ.λ.  που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/ 16 της Ε.Ε. , επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Για υπηκόους κρατών - μελών, της Ε.Ε.

 α) Πιστοποιητικό ιθαγένειας

 β) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη για ότι ήθελε προκύψει κατά την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος από τυχόν ελλιπή γνώση της Ελληνικής  γλώσσας και γ) Πιστοποιητικό ήθους  και εντιμότητας  εφ' όσoν απαιτείται κάτι τέτοιο στην χώρα προέλευσης για την πρόσβαση στο Ιατρικό επάγγελμα αλλιώς πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' ή για τους υπηρετούντες, βεβαίωση κατάταξης για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου, ή αντίγραφο φύλλου μητρώου για τους μη ορκισθέντες.

7. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητος και επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

8. Για τους Κύπριους: απόφαση τοποθέτησής τους για ειδίκευση σε Νοσοκομείο από το Υπουργείο, καθώς και βεβαίωση από το Νοσοκομείο που υπηρετούν. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι δεν θα ανανεώσουν το επάγγελμα του ιατρού μετά το πέρας της ειδικότητας ( εφόσον έχει γίνει δήλωση στο υπουργείο.)

Για ομογενείς: οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, άδεια Εργασίας (από τo υπουργείο Εργασίας ) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης).

Για αλλοδαπούς: άδεια εργασίας και παραμονής καθώς και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι εξ Αλβανίας δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια εργασίας ή άδεια παραμονής αλλά το ειδικό Δελτίο Ταυτότητας.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα (σφραγίδα APOSTILLE}και μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ59 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Υ59 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο