Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
Υ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

Υ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αντίγραφο πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής.

2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού στην Ελλάδα.

3. Υπεύθυνη δήλωση και φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας, ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια ΔΙΑΔΠ/ Α1/3143/02ΦΕΚ 193/20-2-02 τ.β.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αντί της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου. ΔΙΑΔΠ/Α/10050/07 (ΦΕΚ/Β΄/629/25-4-2007)

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αντί του πιστοποιητικού περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη. ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ/Β΄/838/21-6-2005).

6. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση ΔΙΑΔΠ/Α/16425/07 ΦΕΚ/Β΄/1055/27-6-2007)

7. Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 5,87 Ευρώ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86 ότι δεν του ανεκλήθη η άδεια Φαρμακείου για παραβάσεις

   της Φαρμακευτικής νομοθεσίας,  δεν παίρνει σύνταξη από το Δημόσιο. το ΤΣΑΥ κ.λ.π.

9. Ένα φάκελο με αυτιά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για να δοθεί άδεια ίδρυσης φαρμακείου θα πρέπει να ζητηθεί και να δοθεί η γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Υ21 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life