Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ51 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
Υ51 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

Υ51 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Τέλος χαρτοσήμου

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αντί της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου ΔΙΑΔΠ/Α/25026/3-11-2006 (ΦΕΚ/Β΄/ 1637 / 7-11-2006)

4. Υπεύθυνη δήλωση του N.1599 / 86 αντί του πιστοποιητικού περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη. ΚΥΑ 11726/2005 (ΦΕΚ/Β΄/838/21-6-2005).

5. Δυο φωτογραφίες πρόσφατες.

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

7. Για τους oμoγενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Για τους αλλοδαπούς επιπλέον , πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών,  πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια και άδεια διαμονής.

8. Βεβαίωση επιτυχίας από την εξεταστική επιτροπή


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ51 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Υ51 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life