Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων
Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.
Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.

Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία χορηγήθηκε στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη. (Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία).
2. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).
4. Βεβαίωση του Δήμου ότι διαμένει μόνιμα την τελευταία πενταετία στον τόπο, όπου ζητά άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους..
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται «α) δεν υπηρέτησα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, ούτε λαμβάνω σύνταξη λόγω υπηρεσίας σ' αυτά και β) δεν έχω αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμία άλλη περιοχή της χώρας, ούτε παραιτήθηκα ή στερήθηκα, λόγω ανάκλησης με υπαιτιότητα μου, από δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου, κατά την τελευταία τριετία».
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος. (Η επικύρωση
γίνεται από την υπηρεσία).


Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο να είναι επικυρωμένο.

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων & Πολιτισμού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ. Μ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο