Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.
Υ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

Υ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                

1. Πίνακα με το προβλεπόμενο προσωπικό άλλων κατηγοριών (νοσηλευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ).

 

Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής κλινικής απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο

στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές

και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις Ιδιωτικές κλινικές, καθώς και στις

σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Για την χορήγηση της άδειας απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες:

 

α. Πλήρεις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα

    με τις προδιαγραφές του Υ. Υ .Π. για τις Ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδομικές απαιτήσεις.

 

β. Μελέτη που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων

    της Κλινικής, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.

 

Οι ανωτέρω μελέτες και λοιπά τεχνικά στοιχεία πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια

Πολεοδομική Αρχή, πρέπει να θεωρούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ. Υ .Π.

σε εφαρμογή και των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

2 Αίτηση που να αναφέρει την επωνυμία της κλινικής και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα

πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 247/21 -6-1991 .

3. Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Δ/ντής της κλινικής και οι υπεύθυνοι των

      διαφόρων τμημάτων καθώς και αντίγραφα του Ποινικού Μητρώου τους.

4. Κατάλογος των γιατρών που θα απασχοληθούν στην κλινική και πιστοποιητικά από τα οποία

      θα προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο της περιφέρειας της κλινικής,

     ο χρόνος λήψεως πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος και άδεια χρησιμοποίησης τίτλου

     Ιατρικής ειδικότητας.

5. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής

6. Κατάλογος από τον οποίο θα προκύπτει ο εξοπλισμός της κλινικής.

7. Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων

    πυρασφάλειας.

8. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού

     προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης της Ιδιωτικής Κλινικής και των υπευθύνων μηχανικών

     οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της νομοθεσίας ,σχετικά .uε τις ισχύουσες

     αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές προδιαγραφές των Ιδιωτικών κλινικών,

     τις Πολεοδομικές διατάξεις καθώς και οι νομικές προϋποθέσεις των κλινικών.

9. Ειδικό τέλος υπέρ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Μαγνησίας ανά κλίνη


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Υ08 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο