Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.
Υ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

Υ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•1.      Αίτηση

•2.      ’δεια άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

•3.      Τίτλος ειδικότητας εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

•4.      Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

•5.      Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου ή ιατρικής εταιρείας το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού συλλόγου αντίστοιχα , συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας. Εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει σε προθεσμία εξήντα ημερών τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντίγραφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

•6.      Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα του ακίνητου όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου.

•7.      Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 84/01 και επίσης να πιστοποιεί ότι ο χώρος να είναι νομίμως υφιστάμενος σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένοι όλοι οι χώροι λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού αντίστοιχα που χρησιμοποιεί κάθε ιατρείο.

•8.      Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επίσημων  αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

•9.      Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό.

•10.  Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παράβολου ποσού 147,00 Ευρώ υπέρ του Δημοσίου

•11.  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο ιατρείο σε άλλη πόλη ή νομό, δεν είναι ιατρός του ΕΣΥ, δεν είναι πανεπιστημιακός και δεν ανήκεις τις απαγορευτικές διατάξεις του Π.Δ. 84/01.

•12.  Ανάκληση παλαιάς άδειας λειτουργίας ιατρείου προκειμένου για μεταφορά.

•13.  Ντοσιέ με αυτιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση του κοινού ιατρείου οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.

Στο ιατρείο πρέπει απαραίτητα να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων καθώς και ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6 κιλών.

 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Τα ίδια δικαιολογητικά και την ανάκληση της άδεις λειτουργίας του ιατρείου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. Υ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο