Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.
Υ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.

Υ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση

•2.      ’δεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

•3.      Τίτλος ειδικότητας εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

•4.      Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης από τον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο.

•5.      Στις περιπτώσεις του κοινού οδοντιατρείου ή οδοντιατρικής εταιρείας το θεωρημένο από τα μητρώα του οδοντιατρικού συλλόγου αντίστοιχα συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας. Εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η έγκριση του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

•6.      Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω Οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση οδοντιατρείου.

•7.      Διάγραμμα κάτoψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1 / 50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων & την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχου μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του Π.Δ. 84/2001 . Επίσης να πιστοποιεί ότι ο χώρος να είναι νομίμως υφιστάμενος σύμφωνα με την ισχύουσα  πολεοδομική νομοθεσία. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα οδοντιατρεία λειτουργίας και το σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του οδοντιάτρου, αντίστοιχα, που χρησιμοποιεί κάθε οδοντιατρείο.

•8.      Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επίσημων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής  ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

•9.      Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό

•10.  Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παράβολου ποσού 147,00 Ευρώ υπέρ του Δημοσίου

•11.  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο ιατρείο σε άλλη πόλη ή νομό, δεν είναι ιατρός του ΕΣΥ, δεν είναι πανεπιστημιακός και δεν ανήκεις τις απαγορευτικές διατάξεις του Π.Δ. 84/01.

•12.  Ανάκληση παλαιάς άδειας λειτουργίας ιατρείου προκειμένου για μεταφορά.

•13.  Ντοσιέ με αυτιά

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση κοινού οδοντιατρείου οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.

Σε περίπτωση οδοντιατρικής εταιρείας την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος.

 

Στο ιατρείο πρέπει απαραίτητα να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων καθώς και ένας αυτόματος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6 κιλών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. Υ23 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο