Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ46Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Υ46Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Υ46Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•1.      Αίτηση που υποβάλλεται στον Ιατρικό ό Οδοντιατρικό σύλλογο για ην χορήγηση:

•·        Βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο του συλλόγου

•·        Αντίγραφου της αίτησης που υποβάλλεται στον σύλλογο.

•·        Διαβιβαστικού του συλλόγου προς την Νομαρχία.

•2.      Αντίγραφο πτυχίου αν είναι από:

•·        Ε.Ε. ; α) Φωτοτυπία ξενόγλωσσων επικυρωμένη, β) Μετάφραση του υπουργείου εξωτερικών

•·        Άλλη χώρα: ΔΙΚΑΤΣΑ και μετάφραση από υπουργείο Εξωτερικών

•3.      Πιστοποιητικά ασκήσεως ειδικότητας υπογεγραμμένα από τους επιστημονικούς διευθυντές, τους προέδρους επιστημονικών επιτροπών και θεωρημένα από τους διοικητικούς διευθυντές για το γνήσιο των υπογραφών και του περιεχομένου (σύμφωνα με τα αιτούμενα από την υπ. Αριθμ. 13/6362 εγκύκλιο 220/10-6-1975, Α4/4433 εγκύκλιο119/22-8-1980 του υπουργείου Υγείας  - Πρόνοιας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει:

•·        Να φέρουν τον αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία εκδόσεως.

•·        Ο χρόνος ειδίκευσης να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως

•·        Να διατυπώνεται η κρίση των διευθυντών κλινικών ή εργαστηρίων για την κατάρτιση του ιατρού και την ικανότητά του κατά την ειδίκευση.

•·        Να σημειώνεται ότι ο ιατρός παρακολούθησε τακτικώς και ανελλιπώς σύμφωνα με το κανονισμένο επιστημονικό ωράριο ως και ο χρόνος που αδικαιολόγητα απουσίασε.

•·        Να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός και η ημερομηνία απόφασης του υπουργείου  Υγείας - Πρόνοιας για την έναρξη της ειδικότητας. Για τις ειδικότητες: Χειρουργικής - Ουρολογίας - Αγγειοχειρουργικής - ΩΡΛ - Οφθαλμολογίας - Πλαστικής Χειρουργικής - Ορθοπεδικής - Χειρ. Θώρακος και Χειρ. Παίδων προσκομίζεται κατάλογος εγχειρήσεων.

•4.      Παράβολο 4 Ευρώ από Δ.Ο.Υ.

•5.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.

•6.      Ντοσιέ με λάστιχο.

Οι εξετάσεις γίνονται Φεβρουάριο - Απρίλιο - Ιούνιο - Αύγουστο - Οκτώβριο - Δεκέμβριο. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή αποτυχίας υποβάλλεται στην υπηρεσία μας αίτηση (χωρίς δικαιολογητικά) και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ46Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υ46Α - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο