Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Υγείας
Υ54 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ – ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.
Υ54 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ – ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

Υ54 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ - ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.

2. Παράβολο χαρτοσήμου

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α'.

4. 2 φωτογραφίες

5. Γραμμάτιο είσπραξης Ν. Α. Μαγνησίας.

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

7. Για τους ομογενείς άδεια εργασίας  (από το υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του υπουργείου Δημόσιας Τάξης). Για τους αλλοδαπούς επιπλέον, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το υπουργείο Εξωτερικών, πλήν των προερχομένων από κράτη μέλη της Ε.Ε..

8. Αντίγραφο πτυχίου σχολής Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ε. και Ι.Ε.Κ.

Απόφοιτοι των ΤΕΕ Α' κύκλου :Απαιτείται 12 μήνες πρακτική άσκηση σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Απόφοιτοι των ΤΕΕ Β' κύκλου :Απαιτείται εξάμηνη πρακτική άσκηση

Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. : Απαιτείται τρίμηνη πρακτική άσκηση

(Απαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης οι πρακτικοί νοσοκόμοι που είναι κάτοχοι πτυχίου

ΤΕΕ Α΄ κύκλου ..... άρθρο 3 της αριθ. Υ7β/οικ. 4756 Απόφασης ΦΕΚ 1082 τεύχος Β').

( Για πτυχιούχους του εξωτερικού, μη προερχομένων από κράτη - μέλη της Ε.Ε. αντίγραφο) πτυχίου με επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση του πτυχίου τους ως ισότιμο από τα Τ.Ε.Ι. (για τους Νοσηλευτές),  ή από τον  ΟΕΕΚ ως ισότιμο με τα Ι.Ε.Κ. ή τα ΤΕΕ Α' ή  Β' κύκλου σπουδών ( για τους Βοηθούς Νοσηλευτές ), πλην των Νοσηλευτών που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ο.Κ.). Οι κάτοχοι πτυχίου των ΤΕΛ ή ιδιωτικών Σχολών που είναι αναγνωρισμένες  από το κράτoς ως ισότιμες με τα ΤΕΛ π.χ. ΠΑΣΤΕΡ, θα πρέπει εκτός των ανωτέρω να πρoσκομίσoυν βεβαίωση τρίμηνης πρακτικής άσκησης μετά την αποφοίτηση τους, από Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ54 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ – ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ. Υ54 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ – ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο