Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.
Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ’δεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.

  • 2. Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων υπέρ της Νομαρχίας μέσω συμβεβλημένων Τραπεζών, οι οποίες είναι ανάλογες του κυβισμού.
  • 3. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή - πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας υποβάλλεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • 4. Α.Φ.Μ. αγοραστή.
  • 5. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
  • 6. ΔΕΛΤΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών εκτός εάν το προς μεταβίβαση αυτοκίνητο ή δίκυκλο έχει στην άδεια κυκλοφορίας την ένδειξη « ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο