Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ.
Μ15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ.

Μ15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Αίτηση.

    2. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία λεωφορείου Τουριστικού Δ.Χ. από τον  Ε.Ο.Τ ( εις διπλούν ).

    3. ’δεια λειτουργίας τουριστικού Γραφείου ( από τον Ε.Ο.Τ. ).

    4. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα Τ.Σ.Α. ή ΤΑΝΠΥ.

    5. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη ασφάλεια επιβαινόντων.

    6. Πιστοποιητικά Τελωνισμού αυτοκινήτου συνοδευόμενα από έγκριση τύπου και   

        σχεδιαγράμματα του οχήματος.

    7. ’δεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.

    8. Βιβλιάριο Μεταβολών.

    9. Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ τραπέζης συμβεβλημένης με την Νομαρχία Μαγνησίας ( σημείωμα

        καταβολής δίνεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών ).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

    Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου λόγω μεταβίβασης το δικαιολογητικό 6 αντικαθίσταται από τα δικαιολογητικά μεταβίβασης, ισχύον  Δ.Τ.Ε ( ΚΤΕΟ ) και βεβαίωση Τράπεζας ότι υπάρχουν κατατεθειμένα 5.000 ΕΥΡΩ.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ. Μ15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο