Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 383/ 76.
Μ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 383/ 76.

Μ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 383/ 76.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

   Για την σύσταση και λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 383/ 76,    συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω κατά  περίπτωση προϋποθέσεις:

•1.      Οι μέτοχοι ή εταίροι πρέπει να είναι οδικοί μεταφορείς.

•2.      Οι μέτοχοι ή εταίροι πρέπει να είναι ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

•3.      Το σύνολο του μικτού βάρους των εισφερομένων σε αυτές Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( κατά χρήση ή κατά κυριότητα ) αυτοδύναμων ή συρμών, πρέπει να υπερβαίνει τους 110.

•4.      Τα εισφερόμενα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα καθ' όλη την διάρκεια της εταιρικής σχέσης, πρέπει να εργάζονται συνεχώς και αδιαλείπτως στις εταιρείες.

•5.      Εάν για οποιοδήποτε λόγο το συνολικό μικτό βάρος πέσει κάτω από τους 110 τόνους οι εταιρείες διαλύονται αυτοδικαίως.

•6.      Ο σκοπός των μεταφορικών επιχειρήσεων πρέπει να είναι εθνικές ή διεθνείς μεταφορές ή εθνικές και διεθνείς μεταφορές εάν τα εισφερθέντα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι κατηγορίας μεταφοράς αυτοκινήτων, υγρών και ξηρών τροφίμων, χημικών υγρών ή βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου.

 

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

    Ι . ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

    Για την έγκριση του καταστατικού υποβάλλονται:

•1.      Πιστοποιητικά ΤΣΑ των μετόχων ή εταίρων.

•2.      Σχέδιο Καταστατικού εις διπλούν.

•3.      ’δειες κυκλοφορίας των εισφερομένων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

•4.      ’δειες Οδικού μεταφορέα όλων των εταίρων ή μετόχων.

 

    ΙΙ . ΕΓΚΡΙΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

    Μετά την χορήγηση της έγκρισης καταστατικού υποβάλλονται:

•1.      Καταστατικό το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ( στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών ) ή βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου ότι το καταστατικό έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

•2.      ’δεια Οδικού μεταφορέα στο όνομα της εταιρείας ( χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών - Επικοινωνιών με τη διαδικασία που προβλέπεται ανάλογα με τη μορφή της προς σύσταση μεταφορικής εταιρείας ).

     ΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Μετά την υπογραφή της απόφασης έγκρισης λειτουργίας και εντός προθεσμίας 15 ημερών οι    μέτοχοι ή οι εταίροι προσέρχονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου οι φάκελοι   των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων για αλλαγή των αδειών.

   

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   

     Στις περιπτώσεις σύστασης εταιρειών Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. οι άδειες κυκλοφορίας δεν αλλάζουν αλλά    σφραγίζονται με την ένδειξη « ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. ..................... ».

   

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

   

  Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


   

  Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
  Σχετικές Πληροφορίες

  Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
  Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
  Συνημμένα Αρχεία
  Συνημμένο Αρχείο Μ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 383/ 76. Μ20 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 383/ 76. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο