Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. – ΕΛΒΕΤΙΑΣ- ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ - ΛΙΧΤΕΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Μ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. – ΕΛΒΕΤΙΑΣ- ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ - ΛΙΧΤΕΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Μ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. - ΕΛΒΕΤΙΑΣ- ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ - ΛΙΧΤΕΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8/Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει την μόνιμη κατοικία του, τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου, ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, ότι η ξένη άδεια που κατέχει εξακολουθεί να ισχύει ( εφόσον αυτό δεν προκύπτει από το κείμενο της μεταφρασμένης άδειας ), ότι δεν έχει υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.     

( Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου ).

•2. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ξένη Πρεσβεία ή το ξένο Προξενείο ή δικηγόρο.  

•3. Την ξένη άδεια οδήγησης.

•4. Μία ( 1 ) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη εάν η άδεια βγαίνει αυθημερόν, εάν όχι ( 2 ).

•5. Επίδειξη διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο.        

•6. Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη Νομαρχία Μαγνησίας. Για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 90,00  από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας ( αφορά τις Ελβετικές άδειες οδήγησης και τις άδειες οδήγησης Διπλωματικών υπαλλήλων, εφόσον οι κάτοχοι τους έχουν επί του Ελληνικού εδάφους δώδεκα ( 12 ) μήνες από την είσοδο και τουλάχιστον τρεις ( 3 ) μήνες χωρίς διακοπή παραμονής στην Ελλάδα ).

•7. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής ή παραμονής η οποία έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης ( αφορά μόνο τους κατόχους άδειας οδήγησης από κράτος Ε.Ε. και Ελβετίας ).    

•8. Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου ( όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λ.π. ) καθώς και ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι διαπιστευμένος στην Ελλάδα και απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων.

•9. Οι διπλωματικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην Ελλάδα δικαιούνται να μετατρέψουν άδειες οδήγησης των κατηγοριών Α1, Α, Β1, Β και Ε.

•10.  Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου Δημόσιου Ταμείου 18,00 ΕΥΡΩ για άδεια κατηγοριών Α- Α1, Β-Β1 και 108,15 ΕΥΡΩ για τις άλλες κατηγορίες και για επέκταση από Α σε Β και από Β σε Α κατηγορία 27,02 ΕΥΡΩ.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

•1. Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. – ΕΛΒΕΤΙΑΣ- ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ - ΛΙΧΤΕΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Μ27 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. – ΕΛΒΕΤΙΑΣ- ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ - ΛΙΧΤΕΣΤΑΪΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο