Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΝΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Μ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΝΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Μ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΝΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8/Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει την μόνιμη κατοικία του, τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου, ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, ότι η ξένη άδεια που κατέχει εξακολουθεί να ισχύει ( εφόσον αυτό δεν προκύπτει από το κείμενο της μεταφρασμένης άδειας ), ότι δεν έχει υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

( Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου ).

•2.      Φωτοαντίγραφο του ξένου διαβατηρίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. 

•3.      Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για μετατροπή της άδειας οδήγησης και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα της παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους - μέλους της Ε.Ε ή τη Νορβηγίας, Ολλανδίας και Λιχτενστάιν τότε αντί 185 ημέρες αρκούν 95 ημέρες.     

•4.      Την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Την άδεια αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει κατά την παραλαβή της ελληνικής. Η άδεια αυτή μπορεί να επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια. 

•5.      Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών, ή από δικηγόρο, ή από τον πρόξενο της εδώ προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περίπτωση που το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσία, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφρασή του κι αυτό, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.           

•6.      Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη Νομαρχία Μαγνησίας ( για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 90,00  από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας ). Επίσης παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο ανάλογα με τις κατηγορίες της άδειάς του.

7.   Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο. Επίσης, μεταφρασμένο όπως παραπάνω.

8.   Ο  ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλεται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση.

9. Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές εφόσον αυτές είναι  πλαστικοποιημένες ( τύπου πιστωτικής κάρτας ), όπως χορηγούνται στην χώρα αυτή.

10. ’δειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή ’δεια », δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.  

11. Μία ( 1 ) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, εάν η άδεια δεν εκδίδεται αυθημερόν.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΝΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Μ28 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΝΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο