Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Προσλήψεις Προσωπικού
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας INTERREG IIIB CADSES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να απασχολήσει πέντε συνεργάτες, με τους οποίους θα υπογράψει συμβάσεις έργου
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας INTERREG IIIB CADSES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Ηγέτης εταίρος του Έργου RAIRDev (Regional Airports Interaction for Regional Development – Αλληλεπίδραση Περιφερειακών Αεροδρομίων για Περιφερειακή Ανάπτυξη) , προτίθεται να απασχολήσει πέντε συνεργάτες, με τους οποίους θα υπογράψει συμβάσεις έργου

  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας INTERREG IIIB CADSES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Ηγέτης εταίρος του Έργου RAIRDev (Regional Airports Interaction for Regional Development - Αλληλεπίδραση Περιφερειακών Αεροδρομίων για Περιφερειακή Ανάπτυξη) και με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΝΑΜ, νομίμως εκπροσωπημένης από τον κ. Απόστολο Παπατόλια του Ιωάννου, Νομάρχη Μαγνησίας , Διοικητήριο οδός Ιωλκού & Αναλήψεως - 38221 Βόλος Ελλάς ως συντονιστής εταίρος του προγράμματος «RAIRDev" (5D035) και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τμήμα Συντονισμού και Ανάπτυξης Περιοχών, Προσωπικού και Γενικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων νομίμως εκπροσωπούμενου από τον μηχανικό Pietroantonio Isola σαν διαχειριστική αρχή (ΔΑ) του προγράμματος INTERREG IIIB CADSES προτίθεται να απασχολήσει πέντε συνεργάτες, με τους οποίους θα υπογράψει συμβάσεις έργου και οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
1. Συνεργάτης με ειδίκευση και εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και επικοινωνία , ο οποίος να κατέχει συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και να γνωρίζει πολύ καλά τουλάχιστον τρεις ξένες γλώσσες.
2. Συνεργάτης με ειδίκευση και εμπειρία σε θέματα δημοσιότητας, τύπου και ΜΜΕ, ο
οποίος να έχει εκτελέσει καθήκοντα σύνταξης στον τύπο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, να είναι μέλος σε μια από τις αναγνωρισμένες ενώσεις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων και να γνωρίζει καλά τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
3. Συνεργάτης με ειδίκευση και εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων στη διαχείριση
κοινοτικών προγραμμάτων, ο οποίος να έχει γνώσεις Η/Υ και να γνωρίζει καλά
τουλάχιστον δύο γλώσσες.
4. Συνεργάτης με ειδίκευση και εμπειρία, τουλάχιστον δύο χρόνων σε marketing και
promoting, ο οποίος να έχει γνώσεις Η/Υ και να γνωρίζει καλά τουλάχιστον δύο γλώσσες.
5. Συνεργάτης με επικοινωνιακές δυνατότητες για την πληροφόρηση και ενημέρωση τουριστικού κοινού, ο οποίος να γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική
Η διάρκεια των συμβάσεων έργου θα είναι τρείς (3) μήνες (Μάϊος - Ιούλιος 2008).
Η συνολική αμοιβή για κάθε έναν συνεργάτη θα είναι από 6.000 - 8.000 €, ανάλογα με τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
Οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν αυτασφάλιση (ΤΕΒΕ κλπ.) και θα υποχρεούνται , για την καταβολή του χρηματικού ποσού της αμοιβής τους, στην έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Στόχος του έργου RAIDDev είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης του ρόλου των περιφερειακών αεροδρομίων σε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πολυμορφικό σύστημα μεταφορών, καθώς και η συμμετοχή και συμβολή όλων των φορέων που αφορούν στις αερομεταφορές, στην ανάπτυξη και λειτουργία των αεροδρομίων και στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, στην βιομηχανία, το εμπόριο και τον τουρισμό.


 

Πηγή : Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κείμενο Ανακοίνωσης Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας INTERREG IIIB CADSES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Ηγέτης εταίρος του Έργου RAIRDev (Regional Airports Interaction for Regional Development – Αλληλεπίδραση Περιφερειακών Αεροδρομίων για Περιφερειακή Ανάπτυξη) , προτίθεται να απασχολήσει πέντε συνεργάτες, με τους οποίους θα υπογράψει συμβάσεις έργου Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008 Word Κείμενο