Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
Δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης για την υλοποίηση της πράξης "ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ"
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης "Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών και Προστασία ΥδάτινωνΠόρων". Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 216797) έχει ενταχθεί στην πρόσκληση 02_1.2_v01 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών και Προστασίας Υδάτινων Πόρων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει έξι (6) σταθμούς μέτρησης, οι οποίοι θα επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της ΝΑ Μαγνησίας μέσω Τηλεμετάδοσης με GSM. Στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται: • Η προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων που θα συνοδεύεται από διαδικτυακή πύλη, που θα εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Νομαρχίας • H προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού σταθμών μέτρησης και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων υδάτων • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη εγκατάστασης του προαναφερόμενου τηλεμετρικού εξοπλισμού • Η παραμετροποίηση του συστήματος και η ολοκλήρωση (integration) με συγκε¬κριμένα υποστηρικτικά εργαλεία της Νομαρχίας που θα αφορά τη διαχείριση (Back Office) • Η συντήρηση του συστήματος και η υποστήριξη της πιλοτικής του λειτουργίας για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων • Η εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν • Η πιλοτική λειτουργία του τελικού Πληροφοριακού Συστήματος • Οι δράσεις δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 520.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. H προκήρυξη του έργου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, http://www.magnesia.gr. Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 1/3/2010 έως 10/3/2010 Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, dpmagn@yahoo.gr Περισσότερες πληροφορίες στη κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών – Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί της ιστοσελίδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.


 

Πηγή : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010 Ενημέρωση πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:"ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ" Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για την υλοποίηση της πράξης "Πρόληψη Φυσικών Καταστροφών και Προστασία ΥδάτινωνΠόρων". Το έργο (Κωδικός ΟΠΣ: 216797) έχει ενταχθεί στην πρόσκληση 02_1.2_v01 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών και Προστασίας Υδάτινων Πόρων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει έξι (6) σταθμούς μέτρησης, οι οποίοι θα επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της ΝΑ Μαγνησίας μέσω Τηλεμετάδοσης με GSM. Στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται: • Η προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων που θα συνοδεύεται από διαδικτυακή πύλη, που θα εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Νομαρχίας • H προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού σταθμών μέτρησης και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων υδάτων • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη εγκατάστασης του προαναφερόμενου τηλεμετρικού εξοπλισμού • Η παραμετροποίηση του συστήματος και η ολοκλήρωση (integration) με συγκε¬κριμένα υποστηρικτικά εργαλεία της Νομαρχίας που θα αφορά τη διαχείριση (Back Office) • Η συντήρηση του συστήματος και η υποστήριξη της πιλοτικής του λειτουργίας για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων • Η εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν • Η πιλοτική λειτουργία του τελικού Πληροφοριακού Συστήματος • Οι δράσεις δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 520.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. H προκήρυξη του έργου θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, http://www.magnesia.gr. Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 1/3/2010 έως 10/3/2010 Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, dpmagn@yahoo.gr Περισσότερες πληροφορίες στη κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών – Δημοπρασίες – Διαγωνισμοί της ιστοσελίδας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010 Word Κείμενο
Συνημμένο
Τεχνική Περιγραφή Έργου: ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010 Word Κείμενο