Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.
Υ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

Υ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ’δεια οικοδομής του κτιρίου.
2. Περιγραφή των δεδομένων οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής.
3. Αντίγραφο καταστατικού εάν πρόκειται περί εταιρείας και τίτλος κτίσεως οικοπέδου ή κτιρίου, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει τα παραπάνω στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια ίδρυσης ,είναι δυνατόν να τα προσκομίσει και με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας .
4. Δήλωση περί του υπολογιζόμενου χρόνου έναρξης των δραστηριοτήτων της κλινικής .
5. Κατάλογο του προβλεπόμενου Ιατρικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα.
6. Περιγραφή των δυνατοτήτων της κλινικής για παροχή περίθαλψης και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός της.
7. Περιληπτικός προϋπολογισμός κόστους ανέγερσης κτιρίου και εγκαταστάσεων της κλινικής και τρόπος χρηματοδότησης.
8. Γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου ταμείου για κάθε κλίνη.
9. Πίνακα με το προβλεπόμενο προσωπικό άλλων κατηγοριών (νοσηλευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ).
Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής κλινικής απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο
στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές
και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις Ιδιωτικές κλινικές, καθώς και στις
σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Για την χορήγηση της άδειας απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες:
α. Πλήρεις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του Υ. Υ .Π. για τις Ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδομικές απαιτήσεις.
β. Μελέτη που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων
της Κλινικής, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.
Οι ανωτέρω μελέτες και λοιπά τεχνικά στοιχεία πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια
Πολεοδομική Αρχή, πρέπει να θεωρούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ. Υ .Π.
σε εφαρμογή και των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Υ07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life