Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Y15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Y15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ’δεια άσκησης ιατρικού - οδοντιατρικού επαγγέλματος
2. Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας
3. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού - οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας.
4. Συμφωνητικό λειτουργίας, μαζί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ., θεωρημένο από τα μητρώα του Ιατρικού - Οδοντιατρικού συλλόγου, στις περιπτώσεις του κοινού διαγνωστικού εργαστηρίου & της απλής συστέγασης.
Εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η έγκριση του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της .
5. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1 / 50, σε δύο αντίγραφα, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του Π. Δ. 84 / 2001.
Σε περίπτωση συστέγασης ή ιατρικής εταιρίας, στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα εργαστήρια ταυτόχρονης λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού που χρησιμοποιεί κάθε εργαστήριο.
Τα ανωτέρω στοιχεία συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος
πιστοποιεί τη στατική επάρκεια του κτιρίου για την εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού
και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Α του Π.Δ. 84 / 2001 .
6. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που απαρτίζουν τον επιστημονικό εξοπλισμό της Μονάδας,
τα οποία πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β.
7. Μελέτη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική
εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
8. ’δεια σκοπιμότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εφ' όσον θα χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλλει
την αίτηση για την ίδρυση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ., εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί στο όνομα εταίρου, ο οποίος εισφέρει τις υπηρεσίες του και τη χρήση του εξοπλισμού.
9. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου
10. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
11. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.
12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο οδοντιατρείο σε άλλη διεύθυνση ή άλλο Νομό
και δεν είναι οδοντίατρος Ε.Σ.Υ.
13. Βεβαίωση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι πληρούνται οι διατάξεις
του Π. Δ... 71/98 (Φ. Ε. Κ. 32 /τ. Α' /17-2-1998) " Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων "
κατηγορία κτιρίων "Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις " .
14. Ειδικό τέλος υπέρ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Μαγνησίας
15. Ένα φάκελο με αυτιά

Δικαιολογητικά σε περίπτωση Ιατρικής Εταιρείας:
Την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής μαζί με τα ακόλουθα, εκτός από τα ανωτέρω,
δικαιολογητικά:
α) ’δεια άσκησης επαγγέλματος των ιατρών εταίρων και των επιστημονικά υπευθύνων,
καθώς και των λοιπών επαγγελματιών υγείας.
β ) Τίτλος αντίστοιχης κατά περίπτωση, ειδικότητας των ιατρών εταίρων και των επιστημονικά υπευθύνων
γ) Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 84/2001 και βεβαίωση του οικείου
ιατρικού συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρείας στα μητρώα του.
Εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υποβολή
της αίτησης τεκμαίρεται η έγκριση του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου
της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της .

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης προϋποτίθεται ότι:
Α) Δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις και τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας
ή από άλλες ειδικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο
χώρο. (Οικοδομική άδεια και σε περίπτωση αλλαγών της οικοδ. άδειας, νέα χρήση του χώρου)
Β) Ο προβλεπόμενος για τη λειτουργία του εργαστηρίου χώρος ανταποκρίνεται στις τεχνικές
προδιαγραφές του παραρτήματος Α του Π.Δ. 84 / 2001.
Γ ) Ο δικαιούχος έχει λάβει άδεια σκοπιμότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
ακτινοπροστασίας, εάν πρόκειται για εξεταστική μονάδα στην οποία θα χρησιμοποιούνται
τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Y15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Y15 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life