Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Υ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Υ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας αποφ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001

                

1. Δήλωση περάτωσης κατασκευής του εργαστηρίου

2. ’δεια ίδρυσης

3. Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του εργαστηρίου καθώς και του ακτινοφυσικού που εκπόνησε

    τη μελέτη ακτινοπροστασίας ότι η κατασκευή του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα

    με την εγκριθείσα από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη ακτινοπροστασίας.

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον ιατρικό Σύλλογο της περιφέρειας του εργαστηρίου, στο οποίο

    να βεβαιώνεται η ειδικότητα που έχει δηλώσει ότι ασκεί ο ιατρός

    - Τίτλο ειδικότητας

    -   Υ .Δ. στην οποία να αναφέρει ο υπεύθυνος ιατρός του εργαστηρίου τις θέσεις ή   υπευθυνότητες που τυχόν έχει σε άλλα εργαστήρια ή ιδρύματα.

    - Απόσπασμα ποινικού μητρώου  -  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος επικυρωμένη

5. ’δεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού ιατρικής

    - Υ .Δ. στην οποία να αναφέρει ο υπεύθυνος ακτινοφυσικός τις θέσεις ή υπευθυνότητες

      που τυχόν έχει σε άλλα εργαστήρια ή ιδρύματα.

    -  Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος επικυρωμένη

6. Κατάσταση προσωπικού - άδεια άσκησης επαγγέλματος.

    - Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος

7. Έκθεση ακτινοπροστασίας από ακτινοφυσικό ιατρικής.

8. Βεβαίωση από την Πυροσβεστική υπηρεσία, ότι πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας των χώρων του εργαστηρίου.

9. Κατάσταση εξοπλισμού του εργαστηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες ακτινοπροστασίας

10. Καταβολή ανάλογου πόσού σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο αντίστοιχο υποκατάστημα της Αγίας

     Παρασκευής με έμβασμα στην επωνυμία" Ε. Ε. Α. Ε." (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

    Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Α.Ε. η οποία τα ελέγχει και αφού προβεί στον  επιτόπιο έλεγχο αποστέλλει στην Δ. Υ .Π. πιστοποιητικό καταλληλότητας του εργαστηρίου από  άποψη  ακτινοπροστασίας.

   Μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελoύς Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας η Δ.Υ.Π. χορηγεί την άδεια λειτουργίας. Π. Δ. 84 / 2001

11. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου όπου θα

     στεγασθεί το εν λόγω εργαστήριο.. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανoνισμoύ από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση φορέα Π.Φ..Υ.

12. Eπίδειξη πρωτoτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

13. Πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό.

     ( που απέκτησε μετά τις 10 /4 /2001 ,για πριν την ημερομηνία αυτή αρκούν τα τιμολόγια κ.λ.π. ή Υ.Δ.)

14. Προσκόμιση ειδικής άδειας λειτουργίας ( είναι η έγκριση μελέτης ακτινοπροστασίας της παρ. 7 ) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας, εφ' όσον θα χρησιμοποιούνται      τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

      Η παραπάνω άδεια εκδίδεται είτε στο όνομα της εταιρείας είτε στο όνομα του εταίρου, που εισφέρει τον εξοπλισμό κατά χρήση

15. Ονομαστική κατάσταση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός 15ημερών.

16. Εάν πρόκειται για Α. Ε. υποβάλλεται ονομαστικός κατάλογος των μετόχων που κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ξεχωριστή κατάσταση των ειδικευμένων ιατρών, που η συμμετοχή τους υπολογίζεται στο 51 % του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1.1 του Π.Δ. 84/2001.

17. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου

18. Ειδικό τέλος - εισφορά  υπέρ


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Υ17 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life