Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Υ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Υ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλος ειδικότητας
 4. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας.
 5. Στις περιπτώσεις του κοινού διαγνωστικού εργαστηρίου και της απλής συστέγασης το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού συλλόγου συμφωνητικό λειτουργίας μαζί με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. Εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.
 6. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα α και β. Σε περίπτωση συστέγασης ή ιατρικής εταιρείας στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα εργαστήρια ταυτόχρονης  λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού που χρησιμοποιεί το κάθε εργαστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωματούχο μηχανικό, οποίος πιστοποιεί την στατική επάρκεια του κτιρίου  για την εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος α του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 7. Κατάλογος όλων των μηχανημάτων που απαρτίζουν τον επιστημονικό εξοπλισμό της μονάδας.
 8. Μελέτη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για την χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού.
 9. Προσκόμιση της άδειας σκοπιμότητας (διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων και διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής).
 10. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παράβολου 147,00 Ευρώ υπέρ του Δημοσίου.
 11. Υπεύθυνη δήλωση των ιατρών ότι δεν έχουν άλλο ιατρείο σε άλλη πόλη ή νομό, δεν είναι ιατρός του ΕΣΥ, δεν είναι πανεπιστημιακός, δεν κατέχει οργανική θέση σε υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών.
 12. Ντοσιέ με αυτιά

 

Σε περίπτωση εταιρείας την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός της μαζί με :

 1.  
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος των ιατρών εταίρων, των επιστημονικά υπεύθυνων και των λοιπών επαγγελμάτων υγείας.
  • Τίτλος ειδικότητας των ιατρών εταίρων και των επιστημονικά υπεύθυνων.
  • Καταστατικό της εταιρείας και βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου περί εγκρίσεως και εγγραφής της εταιρείας στα μητρώα του.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Υ18 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life