Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
Υ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

Υ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•1.       Αίτηση ενδιαφερόμενου για επιθεώρηση του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο (αρ. 9, ν. 5607/32)

•2.      ’δεια ιδρύσεως (απόφαση που έχει κοινοποιηθεί).

•3.      Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα Φαρμακοποιό του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο  ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.)

•4.      Βεβαίωση από την Πυροσβεστική ότι πληροί τους όρους πυρασφάλειας.

•5.      Βεβαίωση από την Πολεοδομία, ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρος φαρμακείου και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.

•6.      Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία στο οποίο θα περιγράφονται όλοι οι χώροι (φαρμακοπωλείο, φαρμακοτεχνικό εργαστήριο, αποθήκη, τουαλέτα), θα αναγράφεται το καθαρό εμβαδόν  όλων των χώρων χωριστά και η κάθετη τομή (καθαρό ύψος) του καταστήματος και θα δηλώνεται ότι πρόκειται για καθαρές διαστάσεις με υπογραφή και σφραγίδα του μηχανικού που το συνέταξε (εις διπλούν).

•7.      Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200 θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, στο οποίο θα σημειώνονται από τον μηχανικό με υπογραφή και σφραγίδα τα φαρμακεία που βρίσκονται σε απόσταση που καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό, από το υπό λειτουργία φαρμακείο και μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κυρίων προσόψεων των φαρμακείων, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού, κατευθείαν νοητή γραμμή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος (εις διπλούν).

•8.      Τα δικαιολογητικά 6 και 7 πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) για την ακρίβειά τους, από τον μηχανικό που τα συνέταξε, με υπογραφή και σφραγίδα του.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα φαρμακεία απαραιτήτως πρέπει  να έχουν :

1. Βιβλίο αντιγραφής συνταγών (συνταγολόγιο)

2. Βιβλίο ασκούμενων φοιτητών και πτυχιούχων της φαρμακευτικής.

3. Βιβλίο μαθητευόμενου βοηθού στο οποίο θα αναγράφονται α) ονοματεπώνυμο, β) ημερομηνία εγγραφή σε αυτό,  γ) παρουσίες - απουσίες, δ) ημερομηνία αποχώρησής του, ε) κρίση του φαρμακοποιού

     περί της επίδοσης και επιμέλειάς του.

4. Βιβλίο εργαστηρίου αναγραφής των εκάστοτε παρασκευαζόμενων σκευασμάτων και αποθετών

      φαρμάκων κατά την ισχύουσα ελληνική φαρμακοποιία εφόσον αυτά αναγράφονται σε αυτή ή γενικότερα σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης αν αυτά δεν αναγράφονται στην ελληνική φαρμακοποιία.

5. Τα βιβλιάρια ναρκωτικών στα οποία θα αναγράφεται η κίνηση αυτών.

6. Την ισχύουσα ελληνική φαρμακοποιϊα

7. Τη διατίμηση φαρμάκων.

8. Επιστημονική βιβλιοθήκη, τα βασικά βιβλία της οποίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού συλλόγου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα με στοιχεία 1 μέχρι 5 βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα πριν από την χρησιμοποίηση τους από την Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. Μαγνησίας.


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Υ22 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life