Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > Άρθρα |


Υ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
Υ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Υ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ'' ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό γέννησης

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου προσώπου από το οποίο να αποδεικνύεται, ότι το είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο.

4. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από σεξουαλικώς     μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο.

5. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από οποιαδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Τύπου Β'.

7. Βεβαίωση Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για    ανθρωποκτονία από πρόθεση, αποπλάνηση παιδιών, μαστροπεία ,σωματεμπορία, ληστεία, και εκβίαση, καθώς για παράβαση των διατάξεων των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

8. Δελτίο Δακτυλοσκοπικής σήμανσης.

9. Πέντε (5) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά σε περίπτωση προσώπων αλλοδαπής υπηκοότητας

•1.      Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από σεξουαλικώς     μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο.

•2.      Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ότι δεν πάσχει από οποιαδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

•3.      Δελτίο Δακτυλοσκοπικής σήμανσης.

•4.      Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

•5.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου.

•6.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής.

•7.      Πιστοποιητικό περί μη απελάσεως.

•8.      Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερομένου προσώπου της χώρας προέλευσης, επίσημα μεταφρασμένο.

•9.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της χώρας προέλευσης από το οποίο να      αποδεικνύεται, ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο.

•10.  Απόσπασμα ποινικού μητρώoυ της χώρας προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο.

•11.  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου εκδιδόμενο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για ανθρωποκτονία από πρόθεση ,αποπλάνηση παιδιών ,μαστροπεία ,σωματεμπορία, ληστεία, και εκβίαση, καθώς για παράβαση των διατάξεων των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Υ24 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life