Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Υγείας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Υγείας > ’ρθρα |


Υ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ.
Υ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ.

Υ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση

2) ’δεια άσκησης επαγγέλματος των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων και των λοιπών επαγγελματιών υγείας ανάλογα με το αντικείμενο αίτησης.

3) Τίτλος ειδικότητας των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων και των λοιπών επαγγελματιών υγείας, εφόσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

4) Βεβαίωση του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων.

5) Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/01 & βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού)συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρείας στα μητρώα του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/01. Εάν ο ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος δεν απαντήσει εντός εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσης της.

6) Συμβόλαιο αγοράς ή εκμίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα του ακίνητου όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου (οδοντιατρείου). 

7) Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 84/01 και επίσης να πιστοποιεί ότι ο χώρος να είναι νομίμως υφιστάμενος σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένοι όλοι οι χώροι λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού αντίστοιχα που χρησιμοποιεί κάθε ιατρείο (οδοντιατρείο).

8) Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επίσημων  αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

9) Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό.

10) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί είσπραξης παράβολου ποσού 147,00 Ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

11) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλο ιατρείο σε άλλη πόλη ή νομό, δεν είναι ιατρός του ΕΣΥ, δεν είναι πανεπιστημιακός και δεν ανήκεις τις απαγορευτικές διατάξεις του Π.Δ. 84/01.

12) Ανάκληση παλαιάς άδειας λειτουργίας ιατρείου προκειμένου για μεταφορά.

13) Ντοσιέ με λάστιχα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούμενη διαδικασία:

•·         Έλεγχος δικαιολογητικών,

•·         Αποστολή του Φακέλου στην επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 395/93 (ΦΕΚ 166/28-9-93 τ.Α') προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη καταλληλότητα του οικήματος και του τεχνικού εξοπλισμού.

•·         Έκδοση αδείας ίδρυσης Κέντρου Α-Α μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 4 του ΠΔ 395/93

•·         Αποστολή στο δικαιούχο της Απόφασης άδειας ίδρυσης.

 

Επισημαίνεται ότι στις  περισσότερες περιπτώσεις για έκδοση αδειών & λειτουργίας απαιτείται:
1) Επιτόπιος έλεγχος ή επιθεώρηση από αρμόδια επιτροπή 
2)Παράβολο υπέρ Δημοσίου ή ειδικό τέλος  υπέρ Ν.Α. κατά περίπτωση

 

 

Πηγή : Διεύθυνση Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Υ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ. Υ31 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ. Παρασκευή, 25 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life