Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > ’ρθρα |


Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.
Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ’δεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.

  • 2. Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων υπέρ της Νομαρχίας μέσω συμβεβλημένων Τραπεζών, οι οποίες είναι ανάλογες του κυβισμού.
  • 3. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή - πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας υποβάλλεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • 4. Α.Φ.Μ. αγοραστή.
  • 5. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
  • 6. ΔΕΛΤΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών εκτός εάν το προς μεταβίβαση αυτοκίνητο ή δίκυκλο έχει στην άδεια κυκλοφορίας την ένδειξη « ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. Μ02 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life