Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.
Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού ΑΡΘΡΟ 29 Του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 ΑΔ 13/6/00)

Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού

ΑΡΘΡΟ  29 Του  Νόμου  2831/2000  (ΦΕΚ 140 ΑΔ 13/6/00)

 

΄Ασκηση   αρμοδιοτήτων  πολεοδομικού  σχεδιασμού.

 

Α.  Με απόφαση του Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας, με την  επιφύλαξη  της παρ.  Β του άρθρου  αυτού και της παρ.    του άρθρου  25 του  Ν.2508/1997, γίνονται  οι ακόλουθες  πολεοδομικές  ρυθμίσεις:

  • 1. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους σε εφαρμογή του από 24.4.1985 π.δ/τος "τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους , κατηγορίες αυτών , καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης" (ΦΕΚ 181 Δ΄).
  • 2. Η έγκριση πολεοδομικών μελετών των ως άνω οικισμών σε εφαρμογή του από 20.8.1985 π.δ/τος "Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24..4.1985 π.δ/τος" (ΦΕΚ 414Δ΄), πλην των αξιόλογων για τους οποίους έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2508/1997.
  • 3. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο από 2.4.1985 π.δ. "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης αγροτικών οικισμών" (ΦΕΚ 225Δ΄).
  • 4. 1. Η έγκριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις πρέπει:

α. Να μην  επιφέρουν μείωση  της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων και του  εύρους  των οδών  με εξαίρεση  τις άρσεις αναγκαστικών  απαλλοτριώσεων , σε συμμόρφωση  απόφασης  του Συμβουλίου  της Επικρατείας, με την οποία  ακυρώνεται  η άρνηση  της Διεύθυνσης  να  άρει  την απαλλοτρίωση ,

β. να μην επιφέρουν  αύξηση του ισχύοντος  συντελεστή  δόμησης  ούτε  αλλαγή  των  χρήσεων  της περιοχής  δυσμενέστερη  για το  φυσικό  και δομημένο  περιβάλλον,

γ. να είναι  σύμφωνες  με τις διατάξεις  και κατευθύνσεις  των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. και  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,

  • 5. 2. Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 4.1. δεν ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας:

α. σε  ρυμοτομικά σχέδια  οικοδομικών  συνεταιρισμών  εγκεκριμμένα  μετά την  ισχύ  του ν.1337/1983 ,

β. εκατέρωθεν  των οδικών  αξόνων  που καθορίζονται με αποφάσεις  του Υπουργού Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων  ΄Εργων στους Νομούς  Αττικής  και Θεσσαλονίκης  κατ΄ εφαρμογή  του άρθρου  99 παρ. 4 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄),

γ. στις παράκτιες  περιοχές  πόλεων  και οικισμών  και σε βάθος  δύο  Ο.Τ. από την ακτή  και εφόσον  αυτά βρίσκονται  σε απόσταση  500μ.  από αυτή,

δ. σε περιοχές ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους, σε  κηρυγμένους  αρχαιολογικούς  χώρους,  σε δάση  ή σε δασικές  εκτάσεις, σε περιοχές  που προστατεύονται  σύμφωνα   με τα άρθρα  18 και  19 του ν.1650/1986 ή βάσει  διεθνών  συνθηκών.

 

                                                          

                                                        -2-

 

  • 4. 3. Η τροποποίηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των όρων και περιορισμών δόμησης στις περιοχές αυτές γίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων.
  • 5. Αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτηθεί για τις ως άνω ρυθμίσεις είναι το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
  • 6. Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωμοδοτήσει το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζεται και περαιώνεται η σχετική διαδικασία με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Β.  Ο καθορισμός των  ορίων  και των όρων  και περιορισμών  δόμησης  σύμφωνα 

με τις διατάξεις  του από 24..4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ΄), καθώς  και η έγκριση   

πολεοδομικών  μελετών, σύμφωνα  με τις διατάξεις  των από  20.8.1985 (ΦΕΚ 

414Δ΄) και 2.4.1985 (ΦΕΚ 225 Δ΄) προεδρικών  διαταγμάτων,  οικισμών     

παραλιακών, όπως ορίζονται  στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  β΄ του από   

24.4.1985 π. δ/τος ή οικισμών των οποίων  τα όρια  ή  η πολεοδομική  μελέτη  εμπίπτουν σε ζώνη  500μ. από την ακτή  ή οικισμών  που ευρίσκονται  σε περιοχές  ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους  ή σε  κηρυγμένους  αρχαιολογικούς  χώρους  ή σε δάση  ή σε  δασικές  εκτάσεις  ή σε περιοχές  που προστατεύονται  σύμφωνα  με τα  άρθρα  18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄) ή βάσει  διεθνών  συνθηκών , γίνεται με προεδρικό διάταγμα  μετά από  πρόταση  του Υπουργού  Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και  Δημοσίων  ΄Εργων  και γνώμη  του Κεντρικού  Συμβουλίου  Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Γ.  Οι ρυθμίσεις  των  άρθρων  6 παρ.3  και παρ. 6γ και 7  παρ.3  του από  24.5.1985 π.δ/τος  γίνονται  με απόφαση  των κατά  τις  ανωτέρω  παραγράφους  Α και Β αρμόδιων  για την οριοθέτηση  των οικισμών  οργάνων, η οποία  δημοσιεύεται  στην εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Δ. 1.α. ΄Οπου κατά  τις διατάξεις για την έκδοση  προεδρικού  διατάγματος  προβλέπεται  η γνωμοδότηση  Νομαρχιακού  Συμβουλίου  Χωροταξίας, Οικισμού  και περιβάλλοντος, γνωμοδοτεί  το Κεντρικό  Συμβούλιο  Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

β. Το πρώτο  εδάφιο  της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται  ως εξής: " Η έγκριση  της πολεοδομικής  μελέτης  γίνεται  με προεδρικό  διάταγμα  με πρόταση  του Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  και Δημοσίων  ΄Εργων μετά από γνώμη  του Κεντρικού  Συμβουλίου Χωροταξίας , Οικισμού και  Περιβάλλοντος".

γ. Το τρίτο  εδάφιο της  παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.2508/1997 καταργείται  και στο τελευταίο εδάφιο  της παρ. 2 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου οι λέξεις "του οικείου νομάρχη"  αντικαθίστανται  με τις λέξεις "του αρμόδιου  οργάνου".

2. Οι  ρυθμίσεις  του άρθρου  26 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει , γίνονται με το προεδρικό  διάταγμα  που εκδίδεται    με πρόταση  του Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  ΄Εργων.  Κατ΄εξαίρεση,  ο καθορισμός χώρων για την ανέγερση  κτιρίων κοινής  ωφέλειας που εξυπηρετούν τις  τοπικές  ανάγκες των Ο.Τ.Α.  Α΄ και Β΄ βαθμού  γίνεται με απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  ΄Εργων, πλην των  περιοχών  που αναφέρονται  στην περ. δ΄ της παρ. Α4.2.  του παρόντος  άρθρου  και των περιοχών  που βρίσκονται  σε απόσταση  μικρότερη  των 500μ. από την  ακτή.

                                              

                                                       -3-

 

3. Κάθε  διάταξη  ως προς  τις ως άνω  αρμοδιότητες πολεοδομικών  ρυθμίσεων  που έρχεται  σε αντίθεση  με τα οριζόμενα  στο άρθρο  αυτό  καταργείται. Επίσης  καταργείται  κά΄θε  διάταξη  με την  οποία  μεταβιβάστηκαν  αρμοδιότητες  πολεοδομικών  ρυθμίσεων  στους  νομάρχες και σε  δημοτικά  συμβούλια.

4. Δεν  απαιτείται  εκ  νέου  η τήρηση  της διαδικασίας  της παραγράφου 1  του άρθρου  3 του ν.δ/τος  της 17.7.1923, για  την έγκριση  ή τροποποίηση  ρυμοτομικών  σχεδίων, που έγιναν  με αποφάσεις  νομαρχών  ή δημοτικών  συμβουλίων  οι οποίες  έχουν  ακυρωθεί  επειδή  εκδόθηκαν  αναρμοδίως  ή κατά  των οποίων έχουν  ασκηθεί   ένδικα  μέσα. Στην περίπτωση  αυτήν  αρκεί  η επικαιροποίηση  της  γνωμοδότησης  του αρμόδιου  δημοτικού  ή κοινοτικού  συμβουλίου.

 

 

 

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία