Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»

 

 

Υπεύθυνος:

 

Αρμόδια Υπηρεσία : Το Τμήμα Κοινωνικής Παρέμβασης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας

 

Προϋποθέσεις: Οι προβλεπόμενες στην Π4β/οικ. 4690/30-8-1996 (ΦΕΚ 833/1996 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που ν' αναγράφει τα στοιχεία του (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου), την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό των κρεβατιών και το συγκεκριμένο σκοπό της μονάδας.

2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ. οικ. 82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής αδείας.

3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο. (Χορηγείται από την Πολεοδομία Ν. Αυτοδ/σης Μαγνησίας, που εδρεύει στο Διοικητήριο της Νομαρχίας, ή στην Πολεοδομία του Δήμου Βόλου ή από τα τοπικά Πολεοδομικά γραφεία)

4. Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δυο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

 

α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου

β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου
εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης

δ) πίνακας τελειωμάτων χώρων και ο τρόπος κατασκευής του κτιρίου
γενικότερα

ε) τον αριθμό των αυτοεξυπηρετούμενων και των μη αυτοεξυπη-
ρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων, που η Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. θα εξυπηρετεί, καθώς και πλήρη περιγραφή όλων των τμημάτων της.

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στην υπουργ. Απόφαση 4690. (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας)

6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων, περί ναρκωτικών ή για έγκλημα, σωματικής βλάβης που αναφέρεται στα ήθη ή δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή. (Για το πιστοποιητικό απευθυνθείτε στο Δικαστικό Μέγαρο) (Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την έκδοση και αποστολή του με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που επιθυμείτε, τηλεφωνώντας στον αριθμό 1502. Κόστος : 500 δρχ. για το τηλεφώνημα και 500 δρχ. για τη συστημένη επιστολή)

 

 

Διαδικασία:

Υποβολή δικαιολογητικών (τα σχέδια υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα), έλεγχος αυτών.

Έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης

 

Απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση της απόφασης :

Από την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών 60 ημέρες.

 


 

Πηγή : Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007 Οδηγός Υπηρεσιών
Συνημμένα Αρχεία