Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Α07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
Α07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Α07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 2332 / 1995 που εκδίδεται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής για τον τόπο μόνιμης κατοικίας.
3. Αντίγραφα των εντύπων Ε1, Ε3, Ε9 της φορολογικής δήλωσης με την οποία δηλώθηκαν τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, επικυρωμένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και το εκκαθαριστικό ή νέο αριθμό φορολογικού μητρώου.
4. Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλλει φορολογική δήλωση προηγούμενου οικονομικού έτους, θα προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση, σφραγισμένη από την εφορία.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής σας ταυτότητας.
6. Παραστατικά διακοπής εξωαγροτικής απασχόλησης
7. Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ ή σε περίπτωση απώλειας αυτής απόδειξη τελευταίας πληρωμής
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και με την οποία θα δηλώνετε:
Α) Τα προγράμματα στα οποία έχετε ενταχθεί την τελευταία τριετία.
Β) Τις τυχόν δανειοδοτήσεις που έχετε λάβει από την Α.Τ.Ε.
Γ) Την τυχόν εξωαγροτική σας απασχόληση προσκομίζοντας κατά περίπτωση σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού φορέα για τον αριθμό των ημερομισθίων που πραγματοποιήσατε κατ' έτος της τελευταία τριετία.
Δ) Το κύριο ταμείο ασφάλισης. Στην περίπτωση συνταξιούχων θα αναφερθεί το ταμείο ασφάλισης , ενώ σε περίπτωση αναπήρων το ποσοστό αναπηρίας και παράλληλα θα προσκομίζεται και σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Ε) Σε περίπτωση που τα φωτοαντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων και του εκκαθαριστικού δεν είναι επικυρωμένα από την Δ.Ο.Υ. ή δεν έχουν σφραγίδα παραλαβής, θα δηλώνετε ότι αυτά που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία είναι ακριβή αντίγραφα εκείνων που έχουν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διαγράφονται κατά περίπτωση όσα από τα δικαιολογητικά δεν χρειάζονται στην περίπτωσή σας.

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Α07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Α07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο