Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Α15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ)1148 / 2001 ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.
Α15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ)1148 / 2001 ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.

Α15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ)1148 / 2001 ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ.

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ

1. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
3. Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων του οικείου επιμελητηρίου
4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει γίνει δήλωση άσκηση επιτηδεύματος και ο Α.Φ.Μ. που χορηγήθηκε.
5. Αποδεικτικό καταβολής νομίμων τέλους εγγραφής (παράβολο) 600 €, κατατεθειμένου στο λογαριασμό 26670 / 0 του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Αντίγραφο του οικείου καταστατικού αν πρόκειται για εταιρεία.
7. Επικυρωμένα αντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων
8. Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων
9. Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής (για την κατηγορία με πρόθεμα Β)
10. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ - ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ και αυτών που εμπίπτουν στην κατηγορία των «ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ»
1. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής
2. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει γίνει δήλωση άσκηση επιτηδεύματος και ο Α.Φ.Μ. που χορηγήθηκε.
3. Αποδεικτικό καταβολής νομίμων τέλους εγγραφής (παράβολο) 600€, για τους εισαγωγείς - παραλήπτες, 300€ για τους εμπόρους εγχώριας αγοράς και τους άλλους συναλλασσόμενους κατατεθειμένου στο λογαριασμό 26670 / 0 του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Αντίγραφο του οικείου καταστατικού αν πρόκειται για εταιρεία.
5. Επικυρωμένα αντίγραφα αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων
6. Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων
7. Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την ύπαρξη εμπορικής υποδομής (για την κατηγορία με πρόθεμα Β)
8. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στη βάση δεδομένων των ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
1. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής
2. Αποδεικτικό καταβολής νομίμων τέλους εγγραφής (παράβολο) 150€, κατατεθειμένου στο λογαριασμό 26670 / 0 του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3. ’δεια από το ταμείο λαϊκών αγορών ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περίπτωση που ο συναλλασσόμενος διαθέτει προϊόντα στις λαϊκές αγορές.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Α15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ)1148 / 2001 ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Α15 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ)1148 / 2001 ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο