Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π21 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ.
Π21 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ.

Π21 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα του σπαστικού κλπ με την οποία ζητά τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της απόφαση αυτής.
2) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας του αναπήρου ή της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης. Για την έκδοση της ανωτέρω γνωμάτευσης υποβάλλεται στην Π.Υ.Ε. αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του αναπήρου, με πιστοποιητικό κρατικού γιατρού κατά προτίμηση νευρολόγου, στο οποίο να περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η φύση της αναπηρίας του συγκεκριμένου ατόμου.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνονται τα εξής :
α) Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ατόμου που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικό).
β) Ο ανάπηρος ή η οικογένειά του δεν εισπράττει άμεσα ή έμμεσα για την ίδια αιτία άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό ............ Ευρώ από ....................... ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία-νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.
γ) Ο ανάπηρος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ. Ειδικά οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ανάπηρο να δηλώσουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι.
Οι συνταξιούχοι να προσκομίσουν και απόκομμα σύνταξης.
Οι ανασφάλιστοι να δηλώσουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια.
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση.
δ) Ότι αναλαμβάνει να ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας σε περίπτωση εισαγωγής του αναπήρου για περίθαλψη σε Ίδρυμα (Προνοιακό) ή Νοσοκομείο, καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή αυξήσεως της αναπηρικής σύνταξης που παίρνει ο ανάπηρος από τον ασφαλιστικό του φορέα θανάτου κλπ. Η υπεύθυνη δήλωση θα θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος στην Αστυνομία ή στην υπηρεσία μας με βάση το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης και του σπαστικού ατόμου αν είναι πάνω από 16 ετών (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
5) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επικυρωμένη του υπεύθυνου είσπραξης και του σπαστικού ατόμου.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).
1) Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα του σπαστικού κλπ με την οποία ζητά τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της απόφαση αυτής.
2) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας του αναπήρου ή της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης. Για την έκδοση της ανωτέρω γνωμάτευσης υποβάλλεται στην Π.Υ.Ε. αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του αναπήρου, με πιστοποιητικό κρατικού γιατρού κατά προτίμηση νευρολόγου, στο οποίο να περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η φύση της αναπηρίας του συγκεκριμένου ατόμου.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνονται τα εξής :
α) Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ατόμου που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικό).
β) Ο ανάπηρος ή η οικογένειά του δεν εισπράττει άμεσα ή έμμεσα για την ίδια αιτία άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό ............ Ευρώ από ....................... ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία-νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.
γ) Ο ανάπηρος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ. Ειδικά οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ανάπηρο να δηλώσουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι.
Οι συνταξιούχοι να προσκομίσουν και απόκομμα σύνταξης.
Οι ανασφάλιστοι να δηλώσουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια.
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση.
δ) Ότι αναλαμβάνει να ειδοποιήσει αμέσως την υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας σε περίπτωση εισαγωγής του αναπήρου για περίθαλψη σε Ίδρυμα (Προνοιακό) ή Νοσοκομείο, καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή αυξήσεως της αναπηρικής σύνταξης που παίρνει ο ανάπηρος από τον ασφαλιστικό του φορέα θανάτου κλπ. Η υπεύθυνη δήλωση θα θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος στην Αστυνομία ή στην υπηρεσία μας με βάση το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας).
4) Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης και του σπαστικού ατόμου αν είναι πάνω από 16 ετών (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
5) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επικυρωμένη του υπεύθυνου είσπραξης και του σπαστικού ατόμου.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).


Ακολουθούμενη διαδικασία:
1)Έλεγχος δικαιολογητικών.
2)Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου χρηματικού βοηθήματος πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση.
3)Έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.
4)Εγγραφή στο Μητρώο πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση.
5)Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης και του βιβλιαρίου στο δικαιούχο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π21 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ. Π21 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο