Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Πρόνοιας
Π27 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Π27 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Π27 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (1)

α/α

Ονοματεπώνυμο μελών οικογένειας

Ηλικία

Συγγενική σχέση

Επάγγελμα

Μηνιαίο εισόδημα

Κοινωνική Ασφάλεια

Παρατηρήσεις

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ :

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 α) Οικίας :

1) ...................................................................................................

 

2) ...................................................................................................

 

3) ...................................................................................................

 β) Καταστήματα : 1) .......................................................................................................

                               2) ......................................................................................................

 γ) Αγροκτήματα ........................................................... Στρέμματα ..................................

 δ) ’λλη ακίνητη περιουσία ...............................................................................................

 ε) Κινητή περιουσία (2) ....................................................................................................

στ) Ζώα .......................................................................................................................

        

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

α) Αποδοχές .........................................................................................

.......................

β) Επίδομα ανεργίας ..............................................................................

........................

γ) Σύνταξη ...........................................................................................

.......................

δ) Εμβάσματα ......................................................................................

.......................

ε) Ενοίκια ............................................................................................

.......................

στ) Αξία προϊόντων που παράγονται ..........................................................

.......................

ζ) Διάφορα άλλα έσοδα ..........................................................................

.......................

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (3)

α) Για καλλιέργεια.........................................στρεμμάτων ........................

.......................

β) Για αποθήκευση και επεξεργασία προϊόντων...........................................

.......................

γ) Για μεταφορά προϊόντων για πώληση .....................................................

.......................

δ) Φόροι προς το Δημόσιο-Δήμους ή Κοινότητες ...........................................

.......................

ε) Έξοδα τροφής ζώων και ορνιθοειδών ......................................................

.......................

                                                           

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ .............................................

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

α) Συνολικό κατά μήνα εισόδημα ..............................................................

.......................

β) Συνολικά κατά μήνα έξοδα για το εισόδημα .............................................

.......................

γ) Καθαρό κατά μήνα εισόδημα ................................................................

.......................

δ) Εισόδημα που αναλογεί κατά μήνα για κάθε άτομο οικογένειας ...................

.......................

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (5)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1) Σαν μέλη οικογένειας ενοίκου που ζητάει την Κοινωνική Προστασία θεωρούνται οι συγγενείς που μένουν μαζί του καθώς και οι κατιόντες ή ανιόντες που βρίσκονται σε άμεση και καθολική οικονομική εξάρτηση από αυτόν

2) Από τα στοιχεία της κινητής περιουσίας δεν θα περιληφθούν στη δήλωση η οικοσκευή και επιπλοσκευή.

3) Η στήλη αυτή αφορά μόνον εκείνους που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροκτημάτων και την κτηνοτροφία.

4) Στη στήλη αυτή αναφέρεται αθροιστικά το καθαρό μηνιαίο εισόδημα του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του  που προκύπτει.

5) Εδώ δηλούται κάθε στοιχείο ή γεγονός που στηρίζει το αίτημα για την παροχή της συγκεκριμένης κοινωνικής προστασίας π.χ. ασθένεια, αναπηρία κ.λ.π.

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται τοιαύτη άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα:

1Α Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει την δυνατότητα ασφάλισης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•1.      Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν. Α. στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς , δύο φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί το βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.

•2.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ) όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κλπ.

•3.      ’δεια διαμονής για τους υπηκόους των κρατών μελών της Ε. Ε. από το οικείο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους.

Για την κατηγορία 1Α  εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται ακόμη:

•·        Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.

•·        Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

•·        Βεβαίωση:

•i)            Αποδεικτικό πληρωμής προνοιακού επιδόματος και

•ii)          του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2459/97 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη)

•iii)        Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς

 

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ

•1.          Υποβολή αίτησης  - δικαιολογητικών

•2.          Εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή (συνεδριάζει 1 φορά την εβδομάδα)

•3.          Ανάλογα με την απόφαση της επιτροπής εκδίδεται ή όχι το βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστου.


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π27 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Π27 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο