Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ35 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.
Μ35 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.

Μ35 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης.
  3. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από Ο.Ε.Ε.Κ.
  4. Παράβολο 30 ΕΥΡΩ.

•5.      Υπεύθυνη Δήλωση (2) στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/02.

•6.      Ποινικό Μητρώο έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

                                                                                                                                    

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση.
  2. Παράβολο 30 ΕΥΡΩ.

•3.      Τη φθαρμένη άδεια εκπαιδευτή ή Υπεύθυνη Δήλωση (3) στην οποία να δηλώνεται ότι απώλεσε την άδεια και δεν παρακρατείται από οποιαδήποτε αρχή.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ35 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Μ35 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο