Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ37 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ.
Μ37 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ.

Μ37 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση.

•2.      Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης.

•3.      Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ.

•4.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.

•5.      Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

•6.      Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του παρόντος Π.Δ.

•7.      Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ37 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ. Μ37 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο