Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση.

  2. Βεβαίωση χρήση γης.

  3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 200 και ακτίνα 50 μέτρα.

  4. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή « ότι έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του  οικοπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ».

  5. Σχέδιο γενικής διάταξης σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100.

  6. Γραφείο [ ( κινητό ή μη ) περίπτερο ] για την στέγαση του εκμεταλλευτή.

  7. Τεχνική έκθεση σε τρία αντίγραφα.

 

 

Σε περίπτωση λειτουργίας μετά την 18:00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

•1.      Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.

•2.      Τεχνική έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.

•3.      Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

•4.       Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη  Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης .

•5.      Αποδεικτικό κατάθεσης των νομίμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Ε.Μ.Π. επί της αμοιβής του Μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης κλπ. και επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

•6.       Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. καταβολής φόρου επί της αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) που συνέταξε την μελέτη.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Η άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτ/των είναι διάρκειας 6 μηνών μη δυνάμενη να παραταθεί.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης   διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας .................................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................................................... ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο