Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
PHOTO GALLERY
ΕΚΛΟΓΕΣ

» Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Ν.Μαγνησίας

» Σύστημα απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων  Ν.Μαγνησίας

 

Ενημέρωση για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους

Θέλουμε να ξέρουμε. Τα παράπονα... στον Νομάρχη...
Δυναμικοί Χάρτες Βόλου, Μαγνησίας.
Links, Σύνδεσμοι, Δεσμοί.
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Α20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.
Α20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.

Α20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ.


► Στις ανωτέρω κατηγορίες βοοειδών περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες κατηγορίες βουβαλιών και βισόνων.

Δηλώνω ότι με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν 1599/1986:
 Όλα τα στοιχεία στα συμπληρωμένα πεδία της αίτησης και των παραστατικών είναι αληθή, και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχειά.
 Όλα τα ασυμπλήρωτα πεδία της αίτησης και των υποδειγμάτων δεν έχουν εφαρμογή στο πρόσωπό μου και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να το αποδείξω.
 Είμαι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, τα πλήρη και ακριβή στοιχεία της οποίας είναι αυτά που παρουσιάζονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
 Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που έχω δηλώσει ή έχω αφήσει ασυμπλήρωτα με επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων φορέων (στοιχεία Εθνικού Κτηματολογίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, του φορολογικού TAXIS, του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας κ.λ.π.)
 Αναλαμβάνω την υποχρέωση κατά την περίοδο δέσμευσης, δηλ στο χρονικό διάστημα των πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής μου, να εκπληρώσω τις συμβατικές μου υποχρεώσεις.
 Έχω λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των επιπτώσεων που θα έχω στην περίπτωση αθέτησης τους και τους αποδέχομαι.
 Τα ακριβή στοιχεία παραλήπτη και ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας μου που χρησιμοποιώ για την αλληλογραφία μου είναι όπως ακριβώς αναγράφονται παραπάνω.


Τέλος, δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι παλαιός δικαιούχος, ότι σε περίπτωση επανένταξής μου και υπογραφής νέας σύμβασης (σε συνέχεια της παρούσης αίτησής μου) δέχομαι ότι η παλαιά σύμβαση ακυρώνεται και ότι παραιτούμαι κάθε δικαιώματος και απαίτησης σχετικά με την παλαιά σύμβαση.
(Σε περίπτωση που πρόκειται για νέο δικαιούχο να διαγραφεί η φράση.)


Συνημμένα υποβάλλω:
(να κυκλωθεί ο αύξων αριθμός που αντιστοιχεί στο παραστατικό που συνυποβάλλεται)

1. Παραστατικά νόμιμης κατοχής της γεωργικής - κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (τίτλου ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια ή παραχωρητήρια)
2. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης για την υπογραφή της σύμβασης.
3. Σχέδιο Περιβαλλοντική Διαχείριση - Εκτροφής υπογεγραμμένο από ιδιώτη Γεωτεχνικό μέλος του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. συνοδευόμενο από απόδειξη πληρωμής του Γεωτεχνικού.
Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί θεωρημένο αντίγραφο του δελτίου παροχής υπηρεσιών Συνεταιρισμού ή Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για υπηρεσίες Γεωτεχνικού - Συμβούλου ή Νόμιμα Αναγνωρισμένης Ομάδας Βιοκαλλιεργητών υπογεγραμμένο από τον / τους γεωτεχνικούς των ανωτέρω φορέων, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μέλος τους.
4. Ακριβές αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το οποίο είναι δυνατό να υποβληθεί και μετά την αίτηση ένταξης και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης με τη ΔΑΑ.
5. Έντυπο γνωστοποίησης έναρξης δραστηριότητας επιχειρηματία βιολογικών προϊόντων, το οποίο είναι δυνατό να υποβληθεί και μετά την αίτηση ένταξης και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης με τη ΔΑΑ. Σε κάθε περίπτωση συνυποβάλλεται το αργότερο με την υποβολή του αντιγράφου της σύμβασης του σημείου 4.
6. Ακριβές αντίγραφο της αίτησης δήλωσης του ΟΣΔΕ για τον τομέα των εκτάσεων και των ζώων.
7. Παραστατικά πιστοποίησης και σήμανσης Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου (αν υφίσταται)
8. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι γεωργός. Ως γεωργός νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, εφ' όσον έχει κύριο ταμείο ασφάλισης του Ο.Γ.Α. ή αντλεί τουλάχιστον το 25 % των συνολικών του εισοδημάτων από τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
9. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι οι βοσκότοποι ή οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές του δικτύου NATURA 2000).
10. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα είναι ήδη ενταγμένος στο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο «Βιολογική Γεωργία» ή ασκεί ήδη βιολογική γεωργία.
11. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών ή Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
12. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα παράγει προϊόντα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ).
13. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Βελτίωσης.
14. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα έχει ως τόπο μόνιμης κατοικίας ορεινή ή μειονεκτική περιοχή σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
15. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα διαθέτει τα προϊόντα του σε μονάδα μεταποίησης βιολογικών προϊόντων.
16. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων γεωργών ή στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.
17. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα είναι κάτω των 40 ετών
18. Παραστατικά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος προς ένταξη στο πρόγραμμα είναι ενταγμένος στο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο «Απειλούμενες με εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων» ή έχει ζώα αυτόχθονης φυλής και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης.
19. Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ώστε να φαίνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Α20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. Α20 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο