.

 


: | > > > |


.
29 2831/2000 ( 140 13/6/00)

σκηση αρμοδιοττων πολεοδομικο σχεδιασμο

ΑΡΘΡΟ  29 Του  Νμου  2831/2000  (ΦΕΚ 140 ΑΔ 13/6/00)

 

Ασκηση   αρμοδιοττων  πολεοδομικο  σχεδιασμο.

 

Α.  Με απφαση του Γενικο  Γραμματα  Περιφρειας, με την  επιφλαξη  της παρ.  Β του ρθρου  αυτο και της παρ.    του ρθρου  25 του  Ν.2508/1997, γνονται  οι ακλουθες  πολεοδομικς  ρυθμσεις:

  • 1. Ο καθορισμς των ορων και των ρων και περιορισμν δμησης οικισμν μχρι 2000 κατοκους σε εφαρμογ του απ 24.4.1985 π.δ/τος "τρπος καθορισμο ορων οικισμν της χρας μχρι 2.000 κατοκους , κατηγορες αυτν , καθορισμς ρων και περιορισμν δμησης" (ΦΕΚ 181 Δ).
  • 2. Η γκριση πολεοδομικν μελετν των ως νω οικισμν σε εφαρμογ του απ 20.8.1985 π.δ/τος "Πολεοδμηση και επκταση οικισμν της χρας μχρι 2.000 κατοκους και τροποποηση του απ 24..4.1985 π.δ/τος" (ΦΕΚ 414Δ), πλην των αξιλογων για τους οποους χει εφαρμογ η διταξη της παραγρφου 5 του ρθρου 19 του ν. 2508/1997.
  • 3. Οι ρυθμσεις που αναφρονται στο απ 2.4.1985 π.δ. "Μεταββαση αρμοδιοττων στους Νομρχες για την γκριση και τροποποηση ρυμοτομικν σχεδων, καθς και των ρων και περιορισμν δμησης αγροτικν οικισμν" (ΦΕΚ 225Δ).
  • 4. 1. Η γκριση σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα, τροποποισεων εγκεκριμνων σχεδων πλεων και οικισμν και ο καθορισμς και η τροποποηση ρων και περιορισμν δμησης σε αυτ. Οι ανωτρω ρυθμσεις πρπει:

α. Να μην  επιφρουν μεωση  της συνολικς επιφνειας κοινχρηστων χρων και του  ερους  των οδν  με εξαρεση  τις ρσεις αναγκαστικν  απαλλοτρισεων , σε συμμρφωση  απφασης  του Συμβουλου  της Επικρατεας, με την οποα  ακυρνεται  η ρνηση  της Διεθυνσης  να  ρει  την απαλλοτρωση ,

β. να μην επιφρουν  αξηση του ισχοντος  συντελεστ  δμησης  οτε  αλλαγ  των  χρσεων  της περιοχς  δυσμενστερη  για το  φυσικ  και δομημνο  περιβλλον,

γ. να εναι  σμφωνες  με τις διατξεις  και κατευθνσεις  των εγκεκριμνων Γ.Π.Σ. και  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,

  • 5. 2. Η αρμοδιτητα της περπτωσης 4.1. δεν ασκεται απ το Γενικ Γραμματα Περιφρειας:

α. σε  ρυμοτομικ σχδια  οικοδομικν  συνεταιρισμν  εγκεκριμμνα  μετ την  ισχ  του ν.1337/1983 ,

β. εκατρωθεν  των οδικν  αξνων  που καθορζονται με αποφσεις  του Υπουργο Περιβλλοντος , Χωροταξας και Δημοσων  Εργων στους Νομος  Αττικς  και Θεσσαλονκης  κατ εφαρμογ  του ρθρου  99 παρ. 4 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α),

γ. στις παρκτιες  περιοχς  πλεων  και οικισμν  και σε βθος  δο  Ο.Τ. απ την ακτ  και εφσον  αυτ βρσκονται  σε απσταση  500μ.  απ αυτ,

δ. σε περιοχς ιδιατερου  φυσικο κλλους, σε  κηρυγμνους  αρχαιολογικος  χρους,  σε δση  σε δασικς  εκτσεις, σε περιοχς  που προστατεονται  σμφωνα   με τα ρθρα  18 και  19 του ν.1650/1986 βσει  διεθνν  συνθηκν.

 

                                                          

                                                        -2-

 

  • 4. 3. Η τροποποηση των εγκεκριμνων ρυμοτομικν σχεδων και των ρων και περιορισμν δμησης στις περιοχς αυτς γνεται με προεδρικ διταγμα με πρταση του Υπουργο Περιβλλοντος, Χωροταξας και Δημοσων Εργων.
  • 5. Αρμδιο Συμβολιο να γνωμοδοτηθε για τις ως νω ρυθμσεις εναι το οικεο Περιφερειακ Συμβολιο Χωροταξας, Οικισμο και Περιβλλοντος.
  • 6. Σε σες απ τις ως νω περιπτσεις χει γνωμοδοτσει το Κεντρικ Συμβολιο Χωροταξας, Οικισμο και Περιβλλοντος μχρι την ναρξη ισχος του παρντος συνεχζεται και περαινεται η σχετικ διαδικασα με την κδοση προεδρικο διατγματος.

Β.  Ο καθορισμς των  ορων  και των ρων  και περιορισμν  δμησης  σμφωνα 

με τις διατξεις  του απ 24..4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ), καθς  και η γκριση   

πολεοδομικν  μελετν, σμφωνα  με τις διατξεις  των απ  20.8.1985 (ΦΕΚ 

414Δ) και 2.4.1985 (ΦΕΚ 225 Δ) προεδρικν  διαταγμτων,  οικισμν     

παραλιακν, πως ορζονται  στο ρθρο 2 παρ. 1 περπτωση  β του απ   

24.4.1985 π. δ/τος οικισμν των οποων  τα ρια    η πολεοδομικ  μελτη  εμππτουν σε ζνη  500μ. απ την ακτ  οικισμν  που ευρσκονται  σε περιοχς  ιδιατερου  φυσικο κλλους  σε  κηρυγμνους  αρχαιολογικος  χρους  σε δση  σε  δασικς  εκτσεις  σε περιοχς  που προστατεονται  σμφωνα  με τα  ρθρα  18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) βσει  διεθνν  συνθηκν , γνεται με προεδρικ διταγμα  μετ απ  πρταση  του Υπουργο  Περιβλλοντος , Χωροταξας και  Δημοσων  Εργων  και γνμη  του Κεντρικο  Συμβουλου  Χωροταξας, Οικισμο και Περιβλλοντος.

Γ.  Οι ρυθμσεις  των  ρθρων  6 παρ.3  και παρ. 6γ και 7  παρ.3  του απ  24.5.1985 π.δ/τος  γνονται  με απφαση  των κατ  τις  ανωτρω  παραγρφους  Α και Β αρμδιων  για την οριοθτηση  των οικισμν  οργνων, η οποα  δημοσιεεται  στην εφημερδα  της Κυβερνσεως.

Δ. 1.α. Οπου κατ  τις διατξεις για την κδοση  προεδρικο  διατγματος  προβλπεται  η γνωμοδτηση  Νομαρχιακο  Συμβουλου  Χωροταξας, Οικισμο  και περιβλλοντος, γνωμοδοτε  το Κεντρικ  Συμβολιο  Χωροταξας, Οικισμο και Περιβλλοντος.

β. Το πρτο  εδφιο  της παρ. 3 του ρθρου 7 του ν. 2508/1997 αντικαθσταται  ως εξς: " Η γκριση  της πολεοδομικς  μελτης  γνεται  με προεδρικ  διταγμα  με πρταση  του Υπουργο  Περιβλλοντος, Χωροταξας  και Δημοσων  Εργων μετ απ γνμη  του Κεντρικο  Συμβουλου Χωροταξας , Οικισμο και  Περιβλλοντος".

γ. Το τρτο  εδφιο της  παρ. 3 του ρθρου 7 του ν.2508/1997 καταργεται  και στο τελευταο εδφιο  της παρ. 2 του ρθρου 11 του διου νμου οι λξεις "του οικεου νομρχη"  αντικαθστανται  με τις λξεις "του αρμδιου  οργνου".

2. Οι  ρυθμσεις  του ρθρου  26 του ν. 1337/1983, πως ισχει , γνονται με το προεδρικ  διταγμα  που εκδδεται    με πρταση  του Υπουργο  Περιβλλοντος, Χωροταξας και Δημοσων  Εργων.  Κατεξαρεση,  ο καθορισμς χρων για την ανγερση  κτιρων κοινς  ωφλειας που εξυπηρετον τις  τοπικς  ανγκες των Ο.Τ.Α.  Α και Β βαθμο  γνεται με απφαση  του  Υπουργο  Περιβλλοντος, Χωροταξας και Δημοσων  Εργων, πλην των  περιοχν  που αναφρονται  στην περ. δ της παρ. Α4.2.  του παρντος  ρθρου  και των περιοχν  που βρσκονται  σε απσταση  μικρτερη  των 500μ. απ την  ακτ.

                                              

                                                       -3-

 

3. Κθε  διταξη  ως προς  τις ως νω  αρμοδιτητες πολεοδομικν  ρυθμσεων  που ρχεται  σε αντθεση  με τα οριζμενα  στο ρθρο  αυτ  καταργεται. Επσης  καταργεται  κܴθε  διταξη  με την  οποα  μεταβιβστηκαν  αρμοδιτητες  πολεοδομικν  ρυθμσεων  στους  νομρχες και σε  δημοτικ  συμβολια.

4. Δεν  απαιτεται  εκ  νου  η τρηση  της διαδικασας  της παραγρφου 1  του ρθρου  3 του ν.δ/τος  της 17.7.1923, για  την γκριση  τροποποηση  ρυμοτομικν  σχεδων, που γιναν  με αποφσεις  νομαρχν  δημοτικν  συμβουλων  οι οποες  χουν  ακυρωθε  επειδ  εκδθηκαν  αναρμοδως  κατ  των οποων χουν  ασκηθε   νδικα  μσα. Στην περπτωση  αυτν  αρκε  η επικαιροποηση  της  γνωμοδτησης  του αρμδιου  δημοτικο  κοινοτικο  συμβουλου.

 

 

 

 

 


 

: ..

: :
, 1 2010
 
 
 
 

Computer Life