Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Κτηνιατρικής > ’ρθρα |


Κ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 160 / 91 & ΤΗΣ 2007 / 526 / Ε.Κ. (L.197) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Κ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 160 / 91 & ΤΗΣ 2007 / 526 / Ε.Κ. (L.197) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Κ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 160 / 91 & ΤΗΣ 2007 / 526 / Ε.Κ. (L.197) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Τίτλος του πειράματος:
2. Περιγραφή του πειράματος:
3. Δικαιολόγηση, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, ότι στο υπό έγκριση πείραμα τηρούνται οι όροι των άρθρων 3, 4 του Π.Δ. 160/91, που αναφέρονται στον σκοπό του πειραματισμού και τους περιορισμούς αντίστοιχα για τη χρήση, σαν πειραματόζωα, ζώων της άγριας πανίδας που απειλούνται με αφανισμό.
4. Προκειμένου για επαναλαμβανόμενο πείραμα, να γίνει παράθεση επιστημονικών αποδείξεων ότι αυτό είναι απαραίτητο για την επιβεβαίωση αποτελέσματος για το οποίο δεν είναι γνωστά αρκετά στοιχεία, αν και έχει γίνει εξαντλητική έρευνα στις κατάλληλες επιστημονικές πηγές.
5. Να αιτιολογηθεί ανάλογα η χρήση ή όχι αναισθησίας στα πειραματόζωα κατά την διάρκεια του πειράματος, καθώς και η χρησιμοποίηση αναλγητικών ουσιών ή άλλων κατάλληλων μεθόδων, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό ο πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία του ζώου.
6. Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης του ίδιου πειράματος με άλλη μέθοδο επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, χωρίς τη χρήση πειραματόζωων; Αιτιολογείστε βάσει επιστημονικών δεδομένων:
7. Παράθεση επιστημονικών αποδείξεων ότι έχει γίνει η επιλογή του πειράματος που απαιτεί χρήση του μικρότερου δυνατού αριθμού πειραματόζωων, που διαθέτουν τον κατώτερο βαθμό νευροφυσιολογικής ευαισθησίας, που προκαλεί μικρότερου βαθμού πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη και που αναμένεται να δώσει τα ικανοποιητικότερα αποτελέσματα.
8. Γνώμη του υπεύθυνου για τα πειραματόζωα κτηνίατρου, για το υπό έγκριση πείραμα.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑ
1. Είδος, αριθμός και ηλικία πειραματόζωων που θα χρησιμοποιηθούν στον πειραματισμό. Αιτιολογείστε την επιλογή σας.
2. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση προμηθευτή:
3. Υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν στο πείραμα αδέσποτα ζώα, ΠΛΗΝ σκύλου και γάτας;
4. Προκειμένου για τη χρήση ζώων, που προηγουμένως ήταν ελεύθερα στη φύση, να αποδεικνύεται ότι η χρησιμοποίηση άλλων ειδών ζώων δεν επαρκεί για τους σκοπούς του πειράματος.
5. Τηρούνται τα στοιχεία των χρησιμοποιούμενων πειραματόζωων, έτσι όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ.6 (αριθμός και είδος αποκτηθέντων ζώων, εγκαταστάσεις από τις οποίες αποκτήθηκαν, ημερομηνία άφιξης στην εγκατάσταση, προορισμός τους μετά την ολοκλήρωση του πειράματος).
6. Στην περίπτωση που τα πειραματόζωα εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις πειραματισμού, τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 166/91 για τις εγκαταστάσεις εκτροφής (άρθρα 14, 15) και την 2007/526/Ε.Κ. (L197) Σύσταση της επιτροπής;
7. Προβλέπεται η χρησιμοποίηση πειραματόζωων για περισσότερες από μια φορά στο υπό έγκριση πείραμα, εφόσον μάλιστα προκαλείται σ' αυτά έντονος πόνος, αγωνία ή ισοδύναμη ταλαιπωρία;
8. Προβλέπεται κατά τη διάρκεια του πειράματος το ή τα πειραματόζωα να υποστούν ή να κινδυνεύσουν να υποστούν δυνατούς πόνους, που μπορεί μάλιστα να είναι παρατεταμένοι; Αιτιολογείστε με ακρίβεια.
9. Ποια θα είναι η τύχη του πειραματόζωου μετά το πείραμα;
Α) Θα διατηρηθεί στη ζωή και αν ναι υπό ποιες συνθήκες; ή
Β) Θα θυσιαστεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο;
Αναφέρατε με ακρίβεια.
10. Υπάρχει πιθανότητα για απελευθέρωσή του ή των πειραματόζωων μετά το πέρας του πειραματισμού και εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον;


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Αριθμός καταχώρησης και εγκατάστασης πειραματισμού
2. Περιγραφή του τόπου και του τρόπου διατήρησης των πειραματόζωων κατά την διάρκεια του πειράματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 160/91 και την 2007/526/Ε.Κ. (L197) Σύσταση της επιτροπής.
3. Ο εσωτερικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων πειραματισμού είναι ο κατάλληλος για την πραγματοποίηση του πειράματος; Περιγράψτε σχετικά.
4. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των εγκαταστάσεων επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη δυνατή διεξαγωγή του πειράματος έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό ζώα, με λιγότερη κατά το δυνατό ταλαιπωρία, πόνο, αγωνία ή και μόνιμα προκαλούμενη βλάβη;
5. Υπάρχει πιθανότητα το πείραμα ή το μέρος του πειράματος να πραγματοποιηθεί εκτός των εγκαταστάσεων πειραματισμού;
6. Ορισμός διοικητικά υπεύθυνου ή υπεύθυνων προσώπων, για τις εγκαταστάσεις πειραματισμού.
7. ’λλο ειδικευμένο προσωπικό

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 160 / 91 & ΤΗΣ 2007 / 526 / Ε.Κ. (L.197) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 160 / 91 & ΤΗΣ 2007 / 526 / Ε.Κ. (L.197) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life