Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Κτηνιατρικής > ’ρθρα |


Κ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Κ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Κ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βεβαίωσης της οικείας Πολεοδομικής αρχής ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν
περιλαμβάνει αυθαίρετες προσθήκες ή κατασκευές
2. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας και πιστοποιητικό
μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών
3. Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστhμα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή
επαρκή μέσα πυρόσβεσης
4. Σχέδιο κάτοψης του Καταστήματος με τις διαστάσεις του
5. Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής
6. ’δεια άσκησης επαγγέλματος από το Γ.Ε.Ω.Τ.Ε. (όπου από τα επαγγελματικά
δικαιώματα προβλέπεται)
7. Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας(από το Δήμο) ή υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε.
(από τη χώρα προέλευσης)
8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (από Εισαγγελία Πρωτοδικών )
9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 15999/86 ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ούτε έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματός του
10. Υπόδειξη Κτηνιάτρου ως επιστημονικού υπευθύνου α) Πτυχίο Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι.
β) άδεια άσκησης κτηνιατρικού επαγγέλματος, γ) βεβαίωση εγγραφής σε Κτηνιατρικό Σύλλογο
11. Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το Κατάστημα να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο
εμβαδού τουλάχιστον 25 τ.μ. & να βρίσκεται στο ισόγειο β)να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο ή ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος. Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. γ)να έχει επαρκή φυσικό & τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό. δ)να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού: ύδρευση-αποχέτευση-χώρους υγιεινής κ.λ.π. ε)να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασομένων στ)να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης, ηλεκτρικό ψυγείο & ζ)να έχει στην πρόσοψή του και σε εμφανές σημείο το σήμα V κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 70cm με πράσινο χρώμα και η ένδειξη κτηνιατρικά φάρμακα.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Κ05 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life