Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Κτηνιατρικής > Άρθρα |


Κ12 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Κ12 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Κ12 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Απαιτείται γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Τοπογραφικό Διάγραμμα 1:500 του χώρου ίδρυσης του σφαγείου
2. Οικονομοτεχνική έκθεση με στοιχεία για την ικανοποίηση των κατωτέρω κριτηρίων: α)οικονομικής βιωσιμότητας λόγω επάρκειας των ζώων προς σφαγή σε συνδυασμό με τις ήδη λειτουργούσες στην περιοχή β)τεχνικά και υγειονομικά κριτήρια (καταλληλότητα χώρου, σχεδίου του κτιρίου κ.α.), γ)κριτήρια περιβάλλοντος (θέση οικοπέδου, διάθεση και διαχείριση αποβλήτων )
3. Πρακτικό καταλληλότητας οικοπέδου
4. Αιτούμενο δυναμικό παραγωγής εκπεφρασμένο σε τόνους κρέατος ανά έτος και σε συνάρτηση με την άδεια διάθεσης των αποβλήτων της εγκατάστασης
5. Κάτοψη των εγκαταστάσεων που να περιλαμβάνει και τη θέση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων
6. Πίνακα απαρίθμησης & περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού και των ειδικών συσκευών και οργάνων, με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο
7. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης ύλης και των τελικών προϊόντων, στις πηγές προμήθειας της πρώτης ύλης, στον τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης και το ύψος αυτής
8. Προέγκριση χωροθέτησης της μονάδας & έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
9. Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων
10. Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής υπό κλίμακα 1: 10.000

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Στις περισσότερες περιπτώσεις έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας απαιτείται επιτόπιος έλεγχος ή επιθεώρηση από αρμόδια επιτροπή.

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Κ12 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Κ12 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life