Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ.
Π01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ.

Π01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και αρχιτεκτονικά σχέδια σύμφωνα με τη εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ απ. Οικ. 82070/22-12-89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε τέσσερα (4) αντίγραφα.
2. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την πολεοδομία.
3. Τεχνική έκθεση του μηχανικού σε τέσσερα (4) αντίγραφα η οποία εκτός των άλλων πρέπει να περιλαμβάνει:
• Την περιγραφή προσπελασιμότητας του οικοπέδου
• Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
• Την δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης
• Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα
4. Τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία που θα εξυπηρετηθεί η μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων και της λειτουργίας τους (ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες) καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 86 του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς την συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1 παρ. Α. εδάφιο 2 της Π2β/οικ 2808/15-7-97 (ΦΕΚ645/31-7-97 τ.Β΄)
6. Ποινικό μητρώο του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, ή για ένα έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών δικαιωμάτων.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν διώκεται, δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ΔΙΑΔΠ/Α1/3143/14-2-2002 (ΦΕΚ 193/τ.Β΄/20-2-02)
8. Πιστοποιητικό εισαγγελίας πλημμελειοδικών της κατοικίας του υπό πρόσληψη προσωπικού ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν διώκεται.
9. Πιστοποιητικό εισαγγελίας πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται.
10. Η εμπορική εταιρεία που προτίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6,7,8,9 πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
11. Παράβολο Δημοσίου.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από την αριθμ. Π2β/οικ 2808/15-7-97 (ΦΕΚ 645 / τ.Β΄/31-7-91) απόφαση.
13. Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα αντιπυρικά μέτρα ή άδεια νέας χρήσης για υφιστάμενα κτίρια.
14. Αντίγραφο της άδειας θεωρημένο από την Πολεοδομία για την αποπεράτωση της οικοδομής
15. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Υποβολή των δικαιολογητικών - πρωτόκολλο.
• Έλεγχος των δικαιολογητικών.
• Αποστολή στην επιτροπή της παρ.3 του αρθρ. 1 του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄) που συγκροτείται με την αριθμ. Γ2β/147/13-1-99 (ΦΕΚ 21 / 22-1-99) Υ.Α.
• Έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μετά την γνωμοδότηση της ανωτέρω επιτροπής.
• Αποστολή στον δικαιούχο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ. Π01 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life