Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 227 & ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Π03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 227 & ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Π03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 227 & ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την Πολεοδομία.
 2. Κάτοψη των χώρων που θα λειτουργήσει ο ΒΣΟΦ υπογεγραμμένη από μηχανικό και υπεύθυνη δήλωση του ότι  τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.
 3. Υπεύθυνη  δήλωση του νομικού προσώπου  για  i) επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, και αποχέτευσης των χώρων που φιλοξενούνται τα παιδιά,  ii) τον αριθμό των παιδιών,  iii) το προσωπικό που θα προσληφθεί.
 4. Ποινικό  μητρώο του  υπεύθυνου του νομικού προσώπου
 5. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν διώκεται δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ΔΙΑΔΠ/Α1/3143/14-2-02  (ΦΕΚ193/τ.Β΄/20-2-02)
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού που διέπει το νομικό πρόσωπο
 7. Βεβαίωση  ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου
 8. Βεβαίωση  πυροσβεστικής υπηρεσίας  ότι λήφθηκαν τα απαραίτητα αντιπυρικά μέτρα
 9. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που το  κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.
 10. Παραχωρητήριο  ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1.  
  • Υποβολή των δικαιολογητικών - πρωτόκολλο
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών
  • Έκδοση της άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας μετά την γνωμοδότηση της επιτροπής που συγκροτείται βάσει του άρθρ.2 της αριθμ.Γ2β/147/13-1-99 ΦΕΚ21/22-1-99 Υ.Α. κατ' εντολή της παρ.3 του άρθρ.1 του Ν.2345/95 (ΦΕΚ213/95/τ.Α΄).
  • Αποστολή στον δικαιούχο.

 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 227 & ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Π03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 227 & ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life