Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ.
Π04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ.

Π04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα του εδαφικού χώρου μέσα στον οποίο θα αναπτυχθεί η παιδική εξοχή, υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό, όπου πρέπει να εμφανίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διάταξη των εγκαταστάσεων και των  συγκροτημάτων αυτής (υπνωτήρια, σκηνές, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιάς κ.λ.π.).
 2. Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτισμάτων  που υπάρχουν ή εκείνων που πρόκειται να  ανεγερθούν καθώς και  τον τρόπο που θα αναπτυχθεί γενικά η παιδική εξοχή  (σκηνές, κοιτώνες,  τραπεζαρία,  μαγειρεία, κ.λ.π.)
 3.   Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 9 του Ν.1599/86 αναφορικά με τη δαπάνη  ίδρυσης της παιδικής εξοχής καθώς και για τον τρόπο  που θα αντιμετωπισθεί η δαπάνη λειτουργίας της παιδικής εξοχής, που θα συνοδεύεται και από κάθε άλλο στοιχείο  στο  οποίο θα τεκμηριώνονται τα όσα διαλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για φυσικό πρόσωπο)
 5. Πιστοποιητικό  εισαγγελίας πλημμελειοδικών της  κατοικίας  του   αιτούντος ότι δεν διώκεται  και Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/86,  για το επάγγελμα  τις γραμματικές και επιστημονικές του γνώσεις, ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να  βοηθήσει στην κρίση  περί της καταλληλότητας  του  για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης παιδικής εξοχής (για φυσικό πρόσωπο)
 6.   Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού που διέπει το νομικό πρόσωπο ( για νομικό πρόσωπο).
 7. Δήλωση - Απόφαση  της Διοικήσεως του νομικού προσώπου, όπου θα διατυπώνεται αν η διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της ΠΕ που πρόκειται  να ιδρυθεί, θα ασκείται από τα μέλη της διοικήσεως αυτού  ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή από μέλη ή μέλος αυτού και στην κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές  θα υποβληθούν  τα  4 και 5  για το κάθε ένα από τα  φυσικά πρόσωπα από τα οποία  θα ασκείται  η  διεύθυνση ή η εποπτεία της ΠΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1.  
  • Υποβολή των δικαιολογητικών - πρωτόκολλο
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών
  • Έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από λειτουργικής  άποψης
  • Αποστολή στην πολεοδομία για έκδοση οικοδομικής άδειας για νέα κτίρια ή έκδοση οικοδομικής άδειας νέας χρήσης  για υπάρχοντα κτίρια
  • Έκδοση άδειας ίδρυσης
  • Αποστολή στον δικαιούχο.

 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ. Π04 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life