Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Π07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Π07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση ότι το γήπεδό της εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας
 2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και αρχιτεκτονικά σχέδια σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ απ. Οικ. 82070/22-12-89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. (Σε δύο αντίγραφα)
 3. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου από την πολεοδομία
 4. Η τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

α) την περιγραφή προσπελασιμότητας του οικοπέδου,

β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

γ) την δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,

δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,

ε) τον αριθμό των ατόμων, που θα εξυπηρετεί, καθώς και πλήρη περιγραφή όλων των τμημάτων της.

 1. Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της μονάδας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπευθύνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα: α) στο άρθρο 2. Παρ.Α εδάφιο 2 της Π4β/οικ.3176/6-6-96 (ΦΕΚ 455/14-6-96 τ.β').
 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 4. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 6. Η εμπορική εταιρεία που προτίθεται να προβεί στην ίδρυση πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 8,9 και 10 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από την αριθ. Π4β/οικ.4681/29-8-96 (ΦΕΚ 825/6-9-96 τ.β') απόφαση.
 8. Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας.
 9. Αντίγραφο της άδειας θεωρημένο από το γραφείο της πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.
 10. Δικαιολογητικά του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι:

α) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο του τόπου λειτουργίας της μονάδας

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προτεινόμενου ιατρού, ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της μονάδας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1.  
  • Έλεγχος δικαιολογητικών
  • Έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από λειτουργικής άποψης.
  • Υποβολή του φακέλου στην Πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, για νέα κτίρια, ή οικοδομικής άδειας νέας χρήσης, για τα υπάρχοντα κτίρια
  • Υποβολή της οικοδομικής άδειας και της εγκεκριμένης πλήρους μελέτης  για χορήγηση άδειας ίδρυσης.
  • Αποστολή του φακέλου στην επιτροπή της παρ.3 του αρθρ. 1 του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄) προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν η μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την σύννομη και εύρυθμη  λειτουργία της.
  • Έκδοση της άδειας λειτουργίας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
  • Αποστολή στον δικαιούχο της απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Π07 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life