Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π14 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.
Π14 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

Π14 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) Αίτηση του τυφλού ή του νόμιμου αντιπροσώπου.

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ίδιου του τυφλού ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται :

α) Η μόνιμη κατοικία.

β) Ότι ο τυφλός δεν παίρνει λόγω τυφλότητας άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εάν παίρνει να αναγράφεται το ποσό και για ποιο λόγο την παίρνει.

γ) Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του τυφλού.

δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση μετάβασης του τυφλού στο εξωτερικό αλλαγής τόπου κατοικίας, θανάτου του τυφλού (το δηλώνει μόνο ο αντιπρόσωπος).

3) Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται και από την Υπηρεσίας μας - Η επικύρωση γίνεται και από την Υπηρεσία μας).

4) Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει υπεύθυνο είσπραξης αν το επιθυμεί. Η Υπεύθυνη Δήλωση να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής γίνεται και από την Υπηρεσίας μας).

5) Συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία, από οφθαλμίατρο, του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από το Διευθυντή του Νοσοκομείου.

6) Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του υπεύθυνου είσπραξης (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα, αναζητείται και από την υπηρεσία μας.

Εάν η τύφλωση ανήκει, στις παρακάτω κατηγορίες εκτός από τα γενικά δικαιολογητικά θα υποβάλουν και τα εξής :

α) Οι εργαζόμενοι τυφλοί : βεβαίωση του εγοδότη τους ότι εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι στον ανάλογο ασφαλιστικό οργανισμό. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι οποιοδήποτε δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι είναι ασφαλισμένος στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα.

β) Οι τυφλοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί : απόκομμα σύνταξης.

γ) Οι πτυχιούχοι ανώτερων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

δ) Οι δικηγόροι πιστοποιητικό εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο του οικείου Πρωτοδικείου ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας)

ε) Οι φοιτητές μέχρι 25 χρόνων βεβαίωση εγγραφής στη σχολή που φοιτούν.

στ) Οι μη εργαζόμενοι φοιτητές εκτός από την ανωτέρω βεβαίωση θα συμπληρώσουν ακόμη στην υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν εργάζονται.

ζ) Οι γονείς ή οι κηδεμόνες τυφλών παιδιών μέχρι 16 χρόνων που δεν φοιτούν στο σχολείο ή δεν φιλοξενούνται στο οικοτροφείο του Κ.Ε.Α.Τ. ή του Ιδρύματος "ΗΛΙΟΣ" Θεσ/νίκης στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, θα δηλώνουν ακόμη το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους ή ότι δεν φοιτούν.

η) Οι άνεργοι τυφλοί άμεσα ασφαλισμένοι, που απολύθηκαν από την υπηρεσία τους :

Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ότι καλύπτονται από αυτόν μόνο για υγειονομική περίθαλψη και σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι έπαψαν να εργάζονται.

θ) Οι άνεργοι ανασφάλιστοι μέχρι 68 χρονών, στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 θα δηλώσουν ακόμη ότι είναι ανασφάλιστοι άνεργοι (Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας)

Ακολουθούμενη διαδικασία:

•·        Έλεγχος δικαιολογητικών.

•·        Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου χρηματικού βοηθήματος λόγω τυφλότητας.

•·        Έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης

•·        Εγγραφή στο Γενικό και Ειδικό Μητρώο τυφλών.

•·        Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης και του βιβλιαρίου στο δικαιούχο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π14 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Π14 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life