Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π16 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.
Π16 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

Π16 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο (Το πιστοποιητικό αναζητείται και από την υπηρεσία μας).
3) Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας Μαγνησίας στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η πάθηση (τετραπληγία - παραπληγία - ακρωτηριασμός) και ότι ο ανάπηρος είναι ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία ή Δευτεροβάθμιας σε περίπτωση ένστασης.
Για την έκδοσή της απαιτείται :
α) Για τετραπληγικούς-παραπληγικούς γνωμάτευση γιατρού, νευρολόγου ή νευροχειρούργου, προκειμένου δε για μετατραυματική τετραπληγία - παραπληγία ορθοπεδικού ή φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης κρατικού νοσοκομείου διευθυντή κλινικής ή επιμελητή Α΄ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή.
β) Για ακρωτηριασμένους γνωμάτευση γιατρού διευθυντή κλινικής ή επιμελητή Α΄ κρατικού νοσοκομείου ειδικότητας ορθοπεδικού ή νευροχειρούργου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διοικητικό διευθυντή.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 άρθρο 8 του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (συμπληρωμένη ανάλογα), στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :
α) Η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου.
β) Ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Ότι λαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια Υπηρεσία για κάθε μεταβολή του (θάνατος, μετοίκηση, εισαγωγή σε ίδρυμα προνοιακό, αλλαγή ασφαλιστικού φορέα κλπ.).
(Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται και από την υπηρεσία μας)
5) Σε περίπτωση που δεν εισπράττει το επίδομα ο ίδιος ο δικαιούχος απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση (εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφική πράξη ή απλή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής που γίνεται και από την υπηρεσία μας). Για δικαιούχα ανήλικα παιδιά υπεύθυνη δήλωση των δυο γονέων ότι υπάρχει ο γάμος και ορισμός του ενός για την είσπραξη του επιδόματος.
6) Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου και του υπεύθυνου για είσπραξη, όταν ορίζεται (η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας)
7) Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας)

Ακολουθούμενη διαδικασία:
• Έλεγχος δικαιολογητικών.
• Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου χρηματικού βοηθήματος τετρα/παραπληγικών, ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων ατόμων.
• Εγγραφή στο Μητρώο τετρα/παραπληγικών, ακρωτηριασμένων.
• Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης στον δικαιούχο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π16 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Π16 - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life