Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Πρόνοιας

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Πρόνοιας > Άρθρα |


Π18 - ΑΙΤΗΣΗΕ ΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.
Π18 - ΑΙΤΗΣΗΕ ΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

Π18 - ΑΙΤΗΣΗΕ ΓΚΡΙΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση ενδιαφερομένου.
2) Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ένστασης :
α) Αίτηση
β) Βεβαίωση γιατρού ειδικότητας ανάλογα με το πρόβλημα που έχει ο ενδιαφερόμενος.
γ) Οι νεφροπαθείς και οι ινσουλινοεξαρτώμενοι διαβητικοί - τύπος Ι θα προσκομίζουν μόνο τη βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου στην υπηρεσία μας χωρίς να περάσουν από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Οι βεβαιώσεις των γιατρών να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από το Διοικητικό Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :
α) Η μόνιμη κατοικία του αναπήρου.
β) Ότι δεν είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., λοιπά ταμεία και δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση (Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση. Στην περίπτωση του Ο.Γ.Α. η βεβαίωση αναζητείται και από την υπηρεσία μας.
γ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάγκη του αναπήρου.
δ) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία μας για κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται, όπως τυχόν εισαγωγή του αναπήρου σε Ίδρυμα ή νοσοκομείο, λήψη σύνταξης από οποιοδήποτε φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ασφάλισής του με οποιοδήποτε τρόπο σε κάποιο ταμείο, θανάτου κλπ.
ε) Εάν εισπράττει ο ανάπηρος ή η οικογένειά του σύνταξη ή οικονομική ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο φορέα.
4) Επικυρωμένη φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
5) Επικυρωμένη φωτοτυπία των ταυτοτήτων του αναπήρου και του υπεύθυνου είσπραξης του επιδόματος (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
6) Εξουσιοδότηση του αναπήρου σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο το επίδομα, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία (Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής γίνεται και από την υπηρεσία μας).
7) Επικυρωμένο εκκαθαριστικό της εφορίας (Η επικύρωση γίνεται και από την υπηρεσία μας).
8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).
Ακολουθούμενη διαδικασία:
1)Έλεγχος δικαιολογητικών.
2)Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου χρηματικού βοηθήματος πασχόντων από βαριά αναπηρία ανασφάλιστων ατόμων.
3)Έκδοση βιβλιαρίου οικονομικής ενίσχυσης.
4)Εγγραφή στο Μητρώο πασχόντων από βαριά αναπηρία ανασφάλιστων ατόμων.
5)Αποστολή της απόφασης αναγνώρισης και του βιβλιαρίου στο δικαιούχο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Πρόνοιας
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Π18 - ΑΙΤΗΣΗΕ ΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Π18 - ΑΙΤΗΣΗΕ ΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life