Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ).
Μ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ).

Μ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

      1. Αίτηση ( συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου ).

      2.Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα νέας τεχνολογίας, απαιτείται πιστοποιητικό καυσαερίων όταν ο κινητήρας δεν είναι του ιδίου τύπου, καθώς και βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ή αντιπροσώπου ή αρμόδιου τεχνικού περί συμβατότητας με τα λοιπά συστήματα του αυτοκινήτου. Το παραπάνω πιστοποιητικό καυσαερίων, εκδίδεται από το τμήμα ελέγχων καυσαερίων του ΚΤΕΟ Ελληνικού.

     3.Τιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του κινητήρα  ( νομίμως λειτουργούντος συνεργείου ).

     4. Παράβολο Τραπέζης 75 € για τα επιβατικά και 9 € για τις μοτοσυκλέτες.

         Σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

     5. Η παλιά άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

     6. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο ( επίδειξη ).

     7. Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι διαφορετικού τύπου πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού που προβλέπεται από τις  υποπαραγράφους (  α ), ( γ ) και ( δ ) της παραγράφου 4 της 28231/2153/90 απόφασης με το εξής κατά περίπτωση περιεχόμενο:

«Δηλώνω ότι ( α ) Στο επιβατηγό με αριθμό κυκλοφορίας ................................εργοστασίου κατασκευής........................................................τύπου.........................................αριθμού πλαισίου................................................................................................αρχικού κινητήρα ............................................με κυβισμό.............................................και πραγματική ισχύ .................................................................,έγινε αντικατάσταση του κινητήρα με νέο, με αριθμό...............................................διάμετρο...................................................διαδρομή ..................κυβισμό.......................................πραγματική ισχύος................................. στο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων .........................................................που λειτουργεί νόμιμα, ( β ) Ο νέος κινητήρας πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1ε  , 1β και 1γ ( ή εναλλακτικά της 1δ και 1 ε) της με αριθμό 14781/1051/90 απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών».

Στη δήλωση θα αποτυπώνονται οι χαραγμένοι αριθμοί κινητήρα και πλαισίου του αυτοκινήτου.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης :

1. Θεώρηση γνησίου  υπογραφής στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

3.  Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν προσκομίζει νέο πιστοποιητικό καυσαερίων από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων, αλλά φωτοαντίγραφο παλαιών πιστοποιητικών μαζί με το διαβιβαστικό του ΕΑΚ, προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας συνεργείου που πραγματοποίησε τη διασκευή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του συνεργείου για την καλή λειτουργία των συστημάτων πέδησης - διεύθυνσης και ανάρτησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι του ιδίου τύπου, δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ( δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα ).


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ). Μ03 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life