Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ Λ.Ι.Χ. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ).
Μ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ Λ.Ι.Χ. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ).

Μ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ Λ.Ι.Χ. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    1. Γραμμάτιο είσπραξης από Τράπεζα από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα τέλη μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου ή τιμολόγιο για την καταβολή του ΦΠΑ.

    2. Βεβαίωση υπεραξίας από Δ.Ο.Υ. όπου απαιτείται. Εξαιρούνται ΑΕ, ΕΠΕ και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της εφορίας από το τμήμα εισοδήματος υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο.

    3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών περί καταθέσεως της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου.

    4. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του.

    5. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.

    6. Αντίγραφο καταστατικού αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη είναι Ομόρρυθμος ή   Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Φ.Ε.Κ. περί συστάσεως της εταιρείας και ανακοινώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβάσεως για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

 

 

    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

    1. Τα συμβαλλόμενα μέλη κατά την υπογραφή της επικυρώσεως συμφωνίας μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου πρέπει απαρραιτήτως να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

    2. Προ της συντάξεως της επικύρωσης συμφωνίας μεταβιβάσεως πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου με σχετική αίτηση.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ Λ.Ι.Χ. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ). Μ09 - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ Λ.Ι.Χ. (ΕΝΑΡΙΘΜΟ). Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life