Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ29 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.
Μ29 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.

Μ29 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

•1.      Διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Νομάρχη με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας.

•2.      Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή χώρας της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ε.Ε.

•3.      Η ξένη άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ.

•4.      Ισχύουσα ξένη άδεια οδήγησης, η οποία κρατείται στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών.

•5.      Επίδειξη Αστυνομική Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8/Ν.2599/85 στην οποία να δηλώνει:

      α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα.

      β. ότι είναι κάτοικος περιοχής Νομαρχίας Μαγνησίας.

      γ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή χώρας της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ε.Ε.  

•2. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.

•3. Αν από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει η αντίστοιχη ελληνική κατηγορία τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια υπηρεσίας, μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο, από το οποίο να προκύπτουν οι κατηγορίες οχημάτων που πρέπει να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος. Εκτός αν η Υπηρεσία διαθέτει στοιχεία αντίστοιχης άδειας. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας μπορεί να προκύψει και από την αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση την συγκεκριμένη εθνική άδεια.      

•4. Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη Νομαρχία Μαγνησίας ( για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζονται σε κάθε ιατρό παράβολο των 90,00  από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας ) επίσης παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο ανάλογα με τις κατηγορίες της άδειάς του.

•5. Έγγραφο της Υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια που να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν παρακρατείται από οποιαδήποτε αρχή λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, δια αλληλογραφίας μέσω του Ελληνικού Προξενείου. Επίσης αναγκαία είναι και η μετάφραση του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.

•6. Μία ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες.

•7. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου Δημόσιου Ταμείου 18,00 ΕΥΡΩ για άδεια κατηγοριών     Α- Α1- Β - Β1 και 108,15 ΕΥΡΩ για τις άλλες κατηγορίες

•8. Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Νομάρχη με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ29 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. Μ29 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life